In het Veluws Nieuws van 17 oktober 1961 kwam ik het volgende artikel tegen:

 

„Historische Vereniging opgericht”.

„Zoals we destijds hebben gemeld, heeft in juni een bijeenkomst plaats gehad
van enige personen, die zich interesseren voor de geschiedenis van Epe, in
de ruimste zin van het woord. Toen daar bij bleek, dat er op dit gebied veel meer
liefhebberij leeft dan men zou vermoeden, oordeelde men het nuttig deze
uiteenlopende activiteiten te bundelen, teneinde door samenwerking tot
betere resultaten te komen. Men besloot in principe tot oprichting van een
vereniging en liet de uitwerking van dat plan rusten tot het najaar, dat zich
hiertoe beter leent.
J.l. vrijdag is een nieuwe vergadering gehouden, waarin definitief tot de
oprichting is besloten, de statuten zijn vastgesteld en een bestuur werd
gekozen.
Doel van de vereniging is het behoud van alles wat uit historisch oogpunt van
belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herbeleving van
overgeleverd cultuurbezit, een en ander voor zover het betrekking heeft op de
gemeente Epe (dus niet alleen het dorp) en haar naaste omgeving.
De vereniging heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van
natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling
voor de schoonheid en de geschiedenis van de gemeente. Over de
keuze van de naam wil men zich nog nader beraden.
De contributie bedraagt ƒ 5,– per jaar en verder kunnen belangstellenden als
donateurs een jaarlijkse bijdrage doen.
Als bestuur werden gekozen G.S. van Lohuizen, voorzitter (Beekstraat 22, tel.
2221), G.P. ter Braak, secretaris (Stationsstraat 27, tel. 2468) en T. Schuurman,
penningmeester (Willem Tellstraat 8), die reeds het voorlopig bestuur
vormden.
De vereniging heeft nu 18 leden, onder wie zelfs één buiten de gemeente.
Onderwerpen die hun belangstelling hebben zijn: archeologie, grafheuvels,
celtic fields, geologie, kerk, Tongeren e.a. buurtschappen, oude boerderijen
en huizen, levensbomen en andere versieringen; plaats-, veld-, akker-, straat- en
boerderijnamen; beken en watermolens; ansichtkaarten, foto’s en tekeningen
van Epe; gilden, vicarieen e.d.; familie- en stamboomonderzoek; maquettes
van dorp of afzonderlijke objecten; publicaties van en over Epe; kunst.
Wij willen niet nalaten bij de oprichting van deze nieuwe vereniging ook de
aandacht te vragen van een ieder, die haar op een van deze gebieden iets kan
verschaffen of die weet dat anderen dat kunnen. Het spreekt vanzelf dat hun
medewerking zeer welkom zal zijn”.

 

Bovenstaand verhaal geldt voor deze nieuwe eeuw, veertig jaar, nu boven de
300 leden, 3 voorzitters, 4 secretarissen en 4 penningmeesters verder, nog net
zo.