De jaarvergadering van Ampt Epe werd de laatste jaren traditiegetrouw in de maand november gehouden. Volgens de statuten hoort de vergadering echter in de eerste maanden van het nieuwe jaar te worden gehouden. Het bestuur heeft de jaarvergadering daarom met ingang van 2006 verplaatst naar het voorjaar.De secretaris meldde, ondanks de korte periode, in zijn verslag toch nog een aantal activiteiten, dat sinds de vorige jaarvergadering plaats vonden. Hij constateerde dat de vereniging op deze manier steeds meer en beter van zich laat horen. In het jaar 2005 werden voor het eerst vijf nummers uitgebracht van het blad, dat tevens voor het eerst in kleur werd gedrukt. Daarnaast kon de vereniging in samenwerking met de gemeente Epe een bevrijdingskrant uitbrengen. Samen met de activiteiten die in 2005 werden georganiseerd kon de vereniging dus terug kijken op een goed jaar.Het verslag van de penningmeester was minder rooskleurig. Hij constateerde dat het toenemende aantal activiteiten en het mooiere en dikkere blad (dat bovendien vaker uitkomt) de vereniging ook meer geld kosten. De contributie was al sinds een groot aantal jaren op het zelfde peil gebleven, waardoor de vereniging steeds meer haar reserves moet aanspreken. In vergelijking met andere verenigingen is de huidige contributie laag te noemen. Hij stelde daarom voor de contributie te verhogen naar € 15,00. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aanvaard.Drie bestuursleden, Wim van ’t Einde, Marinus Endendijk en Henk Kloezeman, waren volgens rooster aftredend en stelden zich herkiesbaar. Ze werden met algemene stemmen herkozen. Vanwege gezondheidsredenen verlaat Ard Westerink tussentijds het bestuur.