logo

ANBI

De historische vereniging Ampt Epe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's veranderd. Nieuwe voorwaarden hebben tot doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook voor onze vereniging gevolgen.

Op deze pagina worden alle noodzakelijke gegevens gepubliceerd of er wordt naar verwezen.

 1. De naam van de instelling luidt: Historische Vereniging Ampt Epe
 2. Het RSIN is: 816423155
 3. Het postadres is:
  Historische vereniging Ampt Epe
  Postbus 72
  8160 AB Epe
 4. De doelstelling van de verenging staat in artikel 3 van de statuten en luidt:
  De vereniging heeft ten doel het behoud van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang kan worden geacht, alsmede de handhaving en herleving van overgeleverd cultuurbezit één en ander voor zover het betrekking heeft op de gemeente Epe en zijn naaste omgeving. Zij heeft mede ten doel de instandhouding en bevordering van natuur- en landschapsschoon en het opwekken en versterken van de belangstelling voor de schoonheid en de geschiedenis van de gemeente Epe.
 5. Beleidsplan: klik hier
 6. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 7. Zie voor de namen van de bestuurders:www.ampt-epe.nl/vereniging/bestuur
 8. Bestuurders ontvangen geen beloning
 9. Activiteitenverslag: klik hier
 10. Balans, staat van baten en lasten: klik hier