Geachte aanwezigen,

Ik heet u allen- in het bijzonder wethouder Berkhoff- welkom op deze voor Ampt Epe bijzondere middag. De opening van onze website is iets waar we over nagedacht hebben om het idee tenslotte tot uitvoering te brengen. Na vandaag begeven ook wij ons in de digitale wereld; de wereld van de toekomst. Dat is voor een historische vereniging wat paradoxaal. Moeten wij ons niet bezig houden met het verleden? Het is juist de historie die ons brengt tot deze stap; de geschiedenis leert ons dat stilstand achteruitgang is en daarom nemen ook wij een stap voorwaarts.

Ampt Epe wil een aantal dingen bereiken met het openen van website.

 • Allereerst PR voor onszelf, het Eper verleden en de historie dichter bij de 'moderne' mens brengen (> 50% heeft internet).
 • In de tweede plaats willen wij moeilijk te ontcijferen bronnen voor geschiedenis en genealogie in een leesbare vorm presenteren. Dit bespaart uren zoeken in soms zeer moeilijk leesbare bronnen, zodat men straks gewapend met de juiste gegevens sneller zijn weg zal vinden in het Eper archief. Daarmee hopen wij dat de kennis en honger naar historie en genealogie een nieuwe impuls krijgt.
 • De derde reden is het bereiken van de jeugd: het onderwijs kan inhaken op de bronnen die op de site staan en die gebruiken om de cultuur-historie van de eigen omgeving te betrekken in het lesplan. Het maken van scripties aan de hand van bronnen en literatuur wordt een mogelijkheid.

U bent hier niet gekomen voor alleen de PR van onze vereniging. U wilt vooral weten wat er nu op de site staat.

 • Zoals iedere instelling, vereniging of bedrijf vindt u op de site standaardgegevens over wie we zijn, wat we beogen en welke geschiedenis we zelf hebben. Zo kunt u lezen dat we een van de oudste historische verenigingen van de Veluwe zijn.
 • De 'Agenda' is een vaste rubriek; digitaal kunnen we de leden en andere belangstellenden sneller informeren over vergaderingen en excursies van zowel onze als verwante verenigingen.
 • Via 'Links' kunt u doorsurfen naar andere historische verenigingen, genealogische clubs en archieven. Belangrijk is de link naar het gemeentearchief, waar kennis kan worden genomen van diverse belangrijke zaken.
 • Verreweg het belangrijkste onderdeel van de site is het trefwoord genealogie. Hier vindt u alles over de in 2003 opgerichte werkgroep genealogie. Stamboomonderzoek mag zich al jaren verheugen in warme belangstelling van jong en oud, vrouwen en mannen. Het is een hobby voor iedereen. Ampt Epe besloot daarom een werkgroep te vormen om zowel voor gevorderden als beginners wat te bieden. Circa viermaal per jaar komt de werkgroep bijeen en bespreekt projecten en de vorderingen van eigen onderzoek. In samenwerking met de omliggende zusterverenigingen zal een cursus stamboomonderzoek worden gegeven.

Via deze site kunt u doorsurfen naar bronnen voor genealogische en historisch onderzoek. We zijn er in geslaagd enkele bronnen in betrekkelijk korte tijd geschikt te maken voor de site. Ik noem ze op:

 • Haardstedenregister Epe, anno 1781. Het betreft een opsomming van al degenen die belasting dienden te betalen op het hebben van een stookplaats.
 • Verpachtingen uit het archief van het St. Anthoniegilde Epe, 17-18e eeuw, en ander akten. Niet alleen topografische namen, maar vooral de namen van elkaar opvolgende pachters vormen een bron voor onderzoek. Zo is er een lijst met brooduitdeling, oude schenkingsakten uit de 15-16e eeuw en een bestek voor de verbouwing van een school te vinden.
 • Resoluties van de ambtsjonkers van Epe en haar opvolger de municipaliteit, tevens correspondentie uit de late 18e/vroege 19e eeuw. Hierin kunt u benoemingen, handelingen en financiële aangelegenheden vinden van het Eper bestuur.
  (begroting/ armoede, rampjes, armenjagers, orgel, kerkmeestersperikelen)
 • Schattingslijsten ambt Epe, 1592, en de maancedulle verponding ambt Epe, 1660, waarin de betalers van de grondbelasting zijn te vinden.

Binnen nu en een jaar volgen:(onder voorbehoud)

 • Rekenboekjes st. Anthoniegilde Vaassen, 16-17e
 • Verpachting van tiendblokken klooster Bethlehem in Epe, 17e
 • Verpachting van land van het kapittel van St. Marie in Oene, 16-18e
 • Gegevens over de Quickborn, het klooster Nazareth te Oene, de Emsterhof (en andere belangrijke gebouwen)
 • Idem over Eper bestuurders voor 1900
 • Idem uit het archief van de Cannenburgh
 • Idem uit NH-kerk Vaassen en Oene

Dat deze bronnen beschikbaar komen danken we aan een aantal vlijtige vrijwilligers, die met name in de werkgroep genealogie te vinden zijn, maar ook een lid die in Noord-Holland woont helpt mee.

Voordat ik aan het eind van mijn toespraak kom, wil ik nog reageren op het recente nieuws. Gisteren mochten wij in de krant vernemen welke visie wethouder Berkhoff over het lokale sociale beleid van de gemeente heeft. De kern van zijn betoog was dat hij de categorale benadering wil veranderen. Nu wil ik niet ingaan op het sociale beleid van de gemeente, neen, ik trek een parallel naar het culturele beleid. En wel het beleid van de verenigingen op dat terrein, in het bijzonder het segment dat zich bezighoudt met historie, geschiedenis, folklore, oude gebruiken, gilden, zij die oude dingen bewaren, dialect bestuderen, musea, het archief: kortom wat tegenwoordig te vangen is onder het begrip cultuurhistorie. Deze verenigingen varen teveel eigen koersjes. 'Categoraal denken'?

Maar er is goed nieuws. Een aantal van deze verenigingen -waaronder Ampt Epe- hebben in principe afgesproken meer te gaan samenwerken. Dit zal zijn gestalte vinden in de oprichting van een erfgoedplatform, dat mogelijk een onderkomen gaat vinden in de nieuwbouw van de Hagedoornsplaatse. Dit zijn de ontwikkelingen waar we het van moeten hebben', want 'categoraal denken en handelen' doet ons de das om. Samen zijn we sterk. Ik roep allen die aan cultuurhistorie doen op mee te participeren. Ik hoop dan ook dat onze website een bijdrage is in de totstandkoming van het platform en een bindmiddel zal zijn. Ik denk daarbij aan nieuws doorgeven, agenda en andere ontwikkelingen.
Eén ding weet ik nu al zeker. Velen zullen de weg weten te vinden naar de website en gebruik weten te maken van de info en de bronnen. Ik wil dan ook allen bedanken die geholpen hebben de site tot stand te brengen, waarbij ik in het bijzonder denk aan dhr. Wim van 't Einde, die met eindeloos veel geduld de aangeleverde bronnen heeft bewerkt, en dhr. Gerrit Kouwenhoven, gemeentearchivaris, die het mogelijk maakte vele bronnen te fotokopiëren.
Ik ben nu aan het eind van mijn toespraakje gekomen en wil wethouder Berkhoff vragen de symbolische handeling te verrichten die past bij het openen van de site door het intypen van WWW.AMPT-EPE.NL.