Betreft: De Hoevebosch, op de Kiefkamp, Vaassen
Datum: 24 december 1805
Verkoper: Jan Baptist Haack
Koper: Cannenburg
Origineel: Ar. Cannenburg, invnr. 585, Coll. Moerman, schrift 3