Uittreksel notulen raad, 1818-1842

N.B.: Uittreksel van de belangrijkste zaken. In het origineel is een index op onderwerpen. Geregeld is een folionummer genoemd om het opzoeken in het origineel gemakkelijk mogelijk te maken.

1818fol. 1:
 • Na instemming hoofdschout Midden-Veluwe (J.E. Van Eck) wordt door de schout, Gerhardus Tulleken, de raad geïnstalleerd:
  • Assessoren: Aart Overbosch en Aart Jonker; de laatste bedankt direct en in zijn plaats wordt beëdigd: Pieter de Bruin.
  • Raadsleden: Evert Vermeer, Gerrit Terwel, Aart Labots en Jacob Dalhuizen.
 • Hun traktementen: schout 800, secretaris (niet bij naam genoemd) 300, assessor 100 en raadslid 75 gld. per jaar.
 • Er zijn klachten over slecht onderhouden wegen; zo blijken er mestvaalten, ashopen, puin en hout rond te slingeren, zodat o.a. het water niet wegstroomt. Daarom een reglement, waarin onder andere wordt bepaald dat:
  • dit niet langer mag. Ook geen vlas laten 'reuten' in de sloten. Duikers en sluizen moeten waterafvoer bevorderen; dus aanleggen.
  • iedere man boven 18 jaar moet zich na een oproep melden op de vanouds bekende vergaderplaatsen en mee te helpen met herstel.
  • zij die wagens hebben dienen die mee te nemen.
  • er zijn boetes voor niet nakomen verplichtingen en voor het niet verschijnen na oproep.
  • boerrichters, rotmeesters, schooters en politieambtenaren moeten toezicht houden
 • Verordening op het bakken van brood.
 • Begrotingszaken

fol. 7:

 • Vroedvrouwen:
  • Epe en Oene: Barta Bronkhorst, aangesteld 1805, krijgt 150 gld. per jaar. (zie ook fol. 10vso)
  • Vaassen: Maria Vos, idem 1804, nu te oud om 's nachts te werken, 40 gld., terwijl de nachten worden verzorgd door Jacoba Huigens, huisvr. van Andries Kimming, 40 gld. per jaar.
 • De ambtschirurgijn George Ernst, sedert 1804, wordt conform zijn eerdere aanstelling gehandhaafd.
 • Onderwijs: men huurt twee lokalen in Epe en Oene, dat voor Vaassen is gratis, maar wel in vervallen staat. Er dient daar een nieuwe school te komen.

fol. 8vso:

 • Benoeming brandmeester en opzichters slangen en spuiten: Johannes Overbosch, Aart Brouwer, Evert Pannekoek en Pieter de Bruin.
 • Afwikkeling financiële zaken met andere gemeenten van voor 1811.

fol. 12:

 • Staat van begroting over 1819. o.a. wordt salaris aan drie veldwachters in de drie dorpen betaald.
 • reparatie bruggen.
 • overzicht kosten: totaal fl. 1398,40.
 • H. Wensink, aangesteld tot bode.
fol. 15vso:
 • Klachten T.E. Hoynck van Papendrecht, gepensioneerd generaal-majoor, en J.L. Overdorp, predikant, over de hoogte van de aanslag personele belasting.

fol. 17vso:

 • J. Pijkeren, custos en schoolmeester te Epe, over gebruik een stuk land 'den Ambts Hof'.

fol. 18vso:

 • Financiële zaken; overzicht diverse uitgaven.

fol. 19vso:

 • bevolking; 4086 personen.
 • Reglement nachtwachters.
1819
 • Nieuwe schout: Mr. G.W. Van der Feltz (tvs. secretaris; zie fol. 23vso)
fol. 20:
 • J.L. Overdorp dient een rekest in namens de kerkenraad met het verzoek de begroting omlaag te brengen. De raad wil hier niets van weten.
 • Evert Vermeer, assessor.

fol. 22:

 • Afhoring rekening gemeenten Epe en Vaassen, 1817. D.J de Man, gemeenteontvanger, L. van Gerrevink, G. Oosterbroek en A.J. Jonker, geërfden, aanwezig. (Deze procedure ook in de volgende jaren).
 • Vorige schout wil de pandpenningen die hij betaald heeft voor het ambt van schout retour.

fol. 23:

 • Nieuwe ontvanger: David Joan Mom.
 • Over kermissen.
 • Reglement van beheer en administratie der gemeentegronden voor de geërfden van de buurtschappen: dorp van Epe, Loohuizen en Wissel.
 • J.L. Overdorp wil vrijstelling belastingen.
 • Ambtschirurgijn wil achterstallig salaris.

fol. 24vso:

 • Andries van den Beld vraagt betaling voor het stallen van paarden door ordonnansen en legereenheden, tevens het onderhoud van gevangenen ten zijner huize en tot slot het inkwartieren van Franse troepen, jaren 1810-1812. De raad weet dat hij in die periode zijn huis (De Posthoorn) dag en nacht open moest houden.
 • Kerkenraad van Oene vordert de huur van het schoollokaal over 1814-1817.
1820

fol. 25:

 • Kerkenraad van Oene wil een nieuw schoollokaal, want de diaconie heeft de huidige ruimte, die in slechte staat is, hebben. De raad wil een lokaal kopen en opknappen, niet ver van de woning van de onderwijzer.
 • J. Pijkeren verzoekt betaling voor een ondermeester; afgewezen.
 • P. Proper, deurwaarder, en A. Wagenaar, veldwachter, onderzoeken de patenten.
1821

fol. 26vso:

 • Plannen de Grift bevaarbaar te maken.
 • L. van Gerrevink, koopman en winkelier, wil een wind- en waterpapiermolen plaatsen aan een verloren beek, tussen de Klarebeek en het Witteveen. De fabriek zou 20 personeelsleden nodig hebben. Akkoord v.w.b. werkzaamheden, mits er een goede brug wordt gelegd, al wordt hij voor de afwikkeling verwezen naar de geërfden.

fol. 28vso:

 • In Vaassen zijn wel drie particuliere brandspuiten, maar nog geen gemeenschappelijke, wel is er genoeg water. Oene heeft geen spuit (de woningen staan daar verspreid, dus is er weinig gevaar) en in Epe zijn er twee kleine brandspuiten, maar in de zomer is er weinig of geen water.
 • Aanwijzingen i.v.m. de invoering van het metrieke stelsel.
 • Vernieuwen bruggen begroot op fl. 700.

fol. 29vso:

 • Jacob Pijkeren, schoolmeester, krijgt een toelage.
 • A. Labots en G. Terwel, raadsleden, beiden uit Vaassen, verzoeken ontslag.

fol. 30vso:

 • Ontwerp reglement brandspuiten.
1822

fol. 32:

 • Nieuwe leden: dhr. D' Isenoorn à Blois en Johannes de Goeijen bedanken echter. Jannes Mulder idem, Willem Loogen benoemd.
 • Andries van den Beld verzoekt betaling leveranties.
 • Reglement om het het plaatsen van hutten op en afgraven van de gemeente- en buurtgronden.
 • Nadere regeling classificatie t.b.v. de onroerendgoedbelasting.
 • Reglement van orde voor de raadsvergaderingen.
 • Beert Wagenaar volgt zijn vader als veldwachter (= een gemeenteambtenaar) van kerspel Epe op.
 • Verhandeling over waterproblematiek in relatie tot het voornemen van Van Gerrevink. Hij moet een jrl. vergoeding betalen.
 • eed gemeenteontvanger.
 • Tabel broodzetting.
 • Over de rekening pootaardappelen en melkvee ter uitdeling minvermogenden.
fol.37vso:
 • J.A. Wolters, koperslager, en drie herbergiers te Epe, verzoeken verzetting kermis; nu midden in de week gehouden, willen weer zoals vanouds dat deze op zondag en maandag plaats vindt. Afgewezen.
1823

fol. 39:

 • De vorming van de krijgsraden voor het 3e en 5e compagnie, 5e bataljon rustende schutterij. Voor het 3e: J. van Essen Brouwer te Epe, kapitein, Berent Boeve te Heerde, luitenant, Hendrik Kroneman te Veessen, sergeant, Hendrik Vorselman te Epe, korporaal en Hendrik Jan Bijsterbosch te Epe, schutter, voor de 5e: Gerrit Langen te Vaassen, kapitein, C. de Graaf te Vaassen, luitenant, A. Kruithof te Nunspeet, sergeant, W. Drost te Nunspeet, korporaal en Jannes Aarnink te Vaassen, schutter.
 • I.v.m. overlijden Evert Vermeer wordt Aart Brouwer, bierbrouwer, lid gemeenteraad. De schout Van der Feltz volgt hem (namens de gemeente) op als maalman van het Gortelerbosch.
 • Personele belasting in Epe.
 • Overzicht Inkomsten en Uitgaven gemeente.
 • Epe telt 4382 personen.

fol. 42vso:

 • Rijksbelasting en opcenten.
 • Er is geen vertegenwoordiging uit Vaassen. Daarom wil men A. Labots – die om een misverstand zijn lidmaatschap had beëindigd – weer vragen zich beschikbaar te stellen. Hij aanvaardt het lidmaatschap.
 • Inwoners van kerspel Epe verzoeken de koning om een nieuw schoollokaal.
 • In de Ambtskamer worden de kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers van de NH-kerk van Epe geïnstalleerd:
  • kerkvoogden: G.W. Van der Feltz, E. Overbosch, G. Scholten, H. Poll en R.H. Van Westerveld.
  • notabelen: A. Brouwer, Mr. D.J. Mom, A.J. Jonker, W. Vorsthof, G.A. Veldkamp en H.J. Bijsterbosch.
  • plaatsvervangers: J. van de Vosse, H. Langen en J.A. Bosch.

fol. 45:

 • Ten huize van Derk Dalhuizen in Oene worden de kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers van de NH-kerk van Oene geïnstalleerd:
  • kerkvoogden: J. Dalhuizen, G.J. Bredenoord en P.G. Dijkhof.
  • notabelen: A.G. Van Essen, J. Riphagen, J.H. Van den Beld en A. Krijgsman.
  • plaatsvervangers: P. Witteveen en H. van der Vrugt.
 • De wegen die verbeterd en verbreed moeten worden: de Holtweg in Oene en de Geerstraat in Vaassen.
 • Reglement op het gemeentebestuur.
 • Ten huize van Jan Arends Scheideman in de catechisatiekamer van de predikant worden de kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers van de NH-kerk van Vaassen geïnstalleerd:
  • --kerkvoogden: J. Mulder, J. de Goeijen, A. Labots, G. Lange(n) en H. Jonker.
  • --notabelen: M. Kroon, C. Wijnbergen, P. Heering, G. Boekelman, P. Harkert en W. Loogen.
  • --plaatsvervangers: H. Hafkamp, G. van Schoonhoven en A. Kamphuis.
1824

fol. 47vso:

 • Over wel niet plaatsen hekken langs de wegen.
 • Reglement verbeteren en onderhouden wegen en voor hand- en spandiensten.
 • Noord-Holland verzoekt het onderhoud van Jan Daniel Brey of Drey, afkomstig uit Vaassen, verblijvende in het werkhuis te Hoorn, te betalen.
 • Uitdelgen van rupsennesten.
1825

fol. 51vso:

 • afbranden van heidevelden.
 • bestek nieuwe school te Epe.
 • Diaconie van Vaassen over een legaat van Jacobus Wijnands.
 • Reglement over slopen van huizen, loodsen en schuren.
 • Reglement onderhouden wegen.
 • Reglement schouwen van beken.

fol. 54vso:

 • Volgens de schout toont de brand van 21 september 1823 aan dat het van belang is dat de woningen in de kom van het dorp een pannendak moeten hebben, want vooral strooien daken bevorderen brandgevaar. Daarom komt er een verordening dat vanaf heden met pannen moet worden bedekt. NB: Het ontworpen reglement is echter strijdig met een Provinciaal Reglement; aanpassing.

fol. 55 vso

 • 27-8-1825: de schout wordt nu burgemeester.
 • Mr. D.J. Mom, gemeenteontvanger en ontvanger der Rijksbelastingen wordt (weer) voorgedragen voor hetzelfde ambt, terwijl Johannes Overbosch, kastelein en logementhouder, als tweede kandidaat wordt genoemd.

fol. 56vso:

 • Over grondslagen directe belasting en consumptie.
 • Provincie vindt de begroting nieuwe school te Epe te hoog. Men wendt zich tot ZM voor het tekort.
 • Jacoba Maria Huygens, ambtsvroedvrouw te Vaassen, verzoekt het volle traktement te mogen ontvangen, omdat haar collega Maria Vos al ver in de tachtig, wegens ouderdom geen werk meer verricht. Toegestaan.
 • Herman Wijnbergen verzoekt een stukje veld van 10 roeden aan de Vaassensche weg te mogen pachten. Toegestaan.
1826

fol. 59vso:

 • Reglement op de reorganisatie plattelandsbestuur ontvangen. De gemeenteontvanger moet ook voor de middelen op het gemaal een borgsom betalen.
 • De kist met effecten is thans voorzien van drie sloten en staat in de gemeentekamer.
 • De traktementen assessoren en gemeenteontvanger worden niet verhoogd.
 • Een nieuw bestek voor de school in Epe wordt met spoed opgezonden. Overleg over de financiering; kosten fl. 3800.
 • Over slopen van gebouwen.

fol. 61vso:

 • Gemeenteontvanger legt de eed af.
 • Vaststelling kosten voor bakkers bij het bakken van brood. (broodzetting)
 • Nieuwe raadsleden: A. Simons en A.J. Jonker. De raad bestaat nu naast de genoemden uit: G.W. Van der Feltz, A. Overbosch, P. de Bruin, J. Dalhuizen, A. Brouwer en A. Labots.
 • Nieuw meubilair voor de nieuw te bouwen school in Epe begroot op fl. 500.

fol.64:

 • Provincie stelt hondenbelasting ad 50 cent per hond voor; de raad is voor.
 • Over onderhoud en de voogdij van weeskinderen.
 • De kerkenraad van Epe verzoekt een huisje te mogen verkopen en een stuk zaailand weer aan te kopen. Toegestaan.
1827

fol. 65:

 • De keur voor de nachtwachten gemeente Epe; onder andere:
  • --zijn bewapend met pieken.
  • --iedereen tussen 18 en 60 jaar moet bij oproep onmiddellijk dienst doen.
  • --beboet worden zij die verzwijgen dat er zich vreemdelingen ophouden.
 • Molenaars moeten zich houden aan de nieuwe maten en gewichten.
 • De burgemeester heeft met zijn collegae vergaderd over de bestrating van de weg Apeldoorn-Hattem. De kosten worden begroot op fl. 170.000,= ; maar door het heffen van tol vloeit er jaarlijks – na kosten voor zes tolgaarders – fl. 5200,= terug. Epe zou jaarlijks fl. 1185 moeten bijdragen. De raad wil niet verder gaan dan jaarlijks fl. 370,=; de rest moet door de ingezetenen worden opgebracht.
 • Er is een tekort op de jaarlijkse begroting van fl. 2299,93.

fol. 67:

 • De diaconie van Vaassen vraagt toestemming een legaat groot fl. 500 uit de nalatenschap van Wolter Muller te Amsterdam te mogen aanvaarden. Toegestaan.
 • De diaconie van Oene verzoekt |(achteraf) toestemming voor de aankoop van een stukje hofgrond, De Langenhof genaamd (gelegen in het midden van het dorp, belending: oostwaarts aan het kerkhof, zuid en noordwaarts aan gemeentewegen en westwaarts aan Hendrik ter Haar), aangekocht 1820 van de Domeinen. Zuidwaarts stond daar een diaconiewoning - die afgebroken zou moeten worden, waarvan de hof in bezit van een ander dreigde te komen, zodat men snel moest handelen. Er is daarom teveel betaald. (fl. 80 i.p.v. fl. 60). Dit wordt door de vingers gezien.
 • -De aanslag in de accijnzen op het gemaal is bepaald op fl. 2821,=.
 • -De rekening van de gemeenteontvanger is afgehoord in aanwezigheid van drie geërfden. Ontvangsten fl. 12.080, 87, uitgaven fl. 10.134,49, batig saldo fl. 1946,38.
 • -Reglement op het ruimen van beken en tochtsloten, onder andere:
  • Veldwachters zien toe.
  • De wateren met algemeen belang worden hersteld op kosten van de gemeente.
 • De Burgemeester deelt mee dat het werk aan de Dorpsbeek, teneinde meer water in de kern te brengen, is belemmerd door Hermen Overbosch, landbouwer. Er volgt een verhandeling over de buurtgronden die of eigendom zijn van markegenoten of ten dienste zijn voor alle ingezetenen. Dezen staken er plaggen, groeven er grind of haalden er zand. Er is thans een veranderde orde van zaken; daar waar de ingezeten rechten hadden is thans de gemeente rechthebbende. Zelfs al is er geen eigendomstitel, het recht van eigendom is door verjaring nu bij de gemeente. Tevens dat het gebruik van die gronden weliswaar aan buurschappen is overgelaten, maar dat dit niet tot de conclusie mag leiden dat de gemeente het gebruik niet mag aanwenden ten voordele van de gemeenschap. Bovendien werden de gronden gebruikt door (tijdelijke) inwoners en dat zijn eigenlijk ingezeten van de gemeente, dus ligt het eigendom indirect bij het gemeentebestuur. Niet ontkend wordt dat de beek onder de zogenaamde buurtvelden van het dorp Epe en buurtschap Lohuizen valt, maar zoals betoogd is de gemeente rechthebbende. Dus wordt via een publicatie een ieder op de hoogte gesteld; Overbosch wordt vriendelijk, maar desnoods met ander middelen, verzocht het werk aan de beektak niet te belemmeren.
 • De veldwachter te Oene, Jacob Gerard, verzoekt ontslag wegens zijn ouderdom, verzoekt of zijn neef Jan Ketel mag opvolgen. Er zijn nog twee kandidaten: Barteld van Werven en Teunis Groothedde.
 • Er zijn twee gemeentelijke en drie particuliere brandspuiten; uitbreiding niet nodig.
1828

fol. 70:

 • Men wil dat Epe niet onder kantongerecht Voorst, maar onder Hattem zal vallen. (zeker nu men via het kanaal verbonden is met die plaats).
 • Bepalingen betreffende de begraafplaatsen, onder andere:
  • Er komt een begraafplaats van 150 roeden te Epe en 100 roeden te Vaassen.
  • de doodgravers (van de kerkhoven) blijven in functie.
  • in Oene blijft het kerkhof gehandhaafd als begraafplaats.
 • Over broodzetting en marktprijzen.
 • Nadere regeling schouwen van beken.

fol. 73vso:

 • Twee leden van de raad benoemd als toezichthouders loting militie.
 • Provincie vraagt of een begraafplaats voor de gehele gemeente, maar wel voorzien van een doodgravershuis en lijkenkamer, mogelijk is. De raad blijft echter bij zijn oorspronkelijke plan.
 • Nu ook Apeldoorn toetreedt gaat de raad akkoord – onder voorwaarden en limiet – met participatie in het plan voor een straatweg van Het Loo naar Hattem.
 • G. Scholten Lzn. is kapitein van de schutterij.

fol. 75vso:

 • Namenlijst uitgeven graven (als schadeloosstelling verlies begraafplaatsen kerkhof), kerspelen Epe en Vaassen. De heer van de Cannenburg krijgt op de begraafplaats een stukje grond om een kelder te laten metselen. De graven worden voorzien van een zwart geverfde eiken paal van een el, voorzien van het nummer der groeve ad fl. 1,40 per paal.
 • De kosten voor de nieuwe straatweg zijn begroot op fl. 281.420,90. De raad dringt aan op aanpassingen.
 • Lijst met degenen die de kosten voor de paal bij de groeven hebben betaald.
 • De doodgravers moeten een begraafregisters bijhouden.
1829

fol. 80vso:

 • Classificatie aanslag op het gemaal heeft 14 dagen ter inzage gelegen.
 • Reglement ter uitdelging van rupsen.
 • Nadere regeling m.b.t. doodgravers.

fol. 83:

 • Loting schutterij.
 • Omheining begraafplaatsen.
 • De commissaris van Over- en Midden Veluwe stelt een ruiling voor: de erven Blankemate en het Vosje, beiden in Nijbroek, gaan naar de gemeente Voorst, waarbij Epe rente uit effecten krijgt. De raad vindt dat er te weinig geboden wordt.
 • De weg van Oene via Welsum naar Olst (Overijssel) moet gerepareerd worden, echter Olst wil maar een beperkte som beschikbaar stellen.
 • Jacob van Pijkeren, schoolonderwijzer, verzoekt of hij een deel van de zogenaamde Ambtshof (gelegen aan de weg van Arnhem naar Zwolle; in de dorpskern) – eigendom van de gemeente, waarover men jaarlijks 6 gld. aan St. Anthoniegilde betaald – kan krijgen, zodat hij er een huis voor zijn dochter, die eerdaags gaat trouwen, kan bouwen. De raad gaat akkoord, zeker omdat men enerzijds de kosten (de uitgang aan het gilde) omlaag brengt en anderzijds bebouwing stimuleert aan de doorgaande weg, wat men toejuicht.
 • Door het overlijden van raadslid en assessor Aart Overbosch is er een vacature. Johannes Overbosch, logementhouder, wordt gekozen als opvolger. Aart Brouwer wordt assessor.
1830

fol. 86:

 • Begroting: fl. 2500,=
 • Provincie heeft besloten: De opcenten op het binnenlands gedistilleerd wordt tot 100 en buitenland gedistilleerd tot 75 opcenten verhoogd. De raad vreest sluikhandel, omdat Overijssel niet verhoogd, daarom niet ingevoerd.
 • Het besluit van de Gedeputeerde Staten over de breedte van wagens (met dissels) die gebruik maken van wegen moet in deze gemeente niet worden gebruikt.
 • Het kosteloos verstrekken van schoolmiddelen aan onvermogenden dient uit de gemeentekas vergoed te worden, te weten: 4 cent voor schrijfbehoeften, 1 cent voor schoolboeken. Tevens een regeling hoe de onderwijzer het verstrekken van de boeken moet regelen en hoe hij het rekenen (Epe en Oene) moet bevorderen.
 • Het verstrekken van brandstof en levensmiddelen in de winter aan minder gegoede ingezetenen wordt ad hoc geregeld.
1831

fol. 87vso.:

 • Ofschoon de districtscommissaris het verzocht heeft wordt er wegens de economische omstandigheden geen post opgenomen ter verbetering van de wegen.
 • Apeldoorn heeft het voornemen om wekelijks een groentemarkt te houden; men vraagt of het de belangen van Epe schaadt. Neen.

1832

 

fol. 90:

 • Werkzaamheden van het kadaster; Gouverneur verzoekt om afgevaardigden. Aart Brouwer voor Epe, Jacob Dalhuizen voor Oene en Jannes Wagemans, koopman, voor Vaassen.
 • Onderzocht zal worden of er een brandverzekering voor de scholen nodig is.
 • De gemeenterekening: ontvangst fl. 4749,55, uitgaven fl. 4232,98, batig saldo fl. 516,57.
 • Gemeenteontvanger Mom zou hebben bedankt; Peter Eekmars Boks te Vaassen solliciteert. Afgewezen want er is geen vacature.
1833

fol. 92:

 • Instructie voor de nieuwe gemeenteontvanger, wegens overlijden vorige. Er zijn vijf kandidaten voor de functie: Peter Eekmars Boks te Vaassen, Johannes Overbosch te Epe en C.G.F. van Erpen Royaards.
 • De onderwijzer van Vaassen, H. Eekmars, verzoekt een toelage wegens het aanstellen van een ondermeester; krijgt fl. 60 per jaar.
 • Indien de brandspuiten van Van Marum voldoen schaft men er vier voor Vaassen aan.

fol. 93vso:

 • De school van Vaassen is te klein om de naar schatting 200 tot 250 kinderen les te geven. Om een nieuwe te bouwen zal men fl. 3500,= nodig hebben. Enkele ingezetenen bieden aan een som van fl. 483,= te willen bijdragen. Een obligatie, voor een 4e toebehorende aan Nijbroek, gemeente Voorst, wil men verkopen, voor het overige zal subsidie worden gevraagd, bij de provincie en de koning.
 • Begroting 1834.
 • Nieuwe gemeenteontvanger: C.G.F. van Erpen Royaards. Moet zoals gewoonlijk een borgtocht stellen.
 • Reglement op de ruiming, onderhoud en schouw van waterleidingen. (Gevolgd door een overzicht van de aanwezige waterwegen)
1834

fol. 95 vso:

 • Reglement waterleidingen

fol. 96vso:

 • Aanstelling van Gerrit Pijkeren Jbzn. tot onderwijzer te Epe. Met instructie.
 • Reglement waterleidingen.

fol. 99vso:

 • Beëdiging C.G.F. van Erpen Royaards.
 • Benoeming schatters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.

fol. 100:

 • Bezoldiging drie veldwachters niet verhoogd.
 • Rekening 1833, begroting 1835.
 • Reglement ruiming van de Grift.
 • Bezoldiging veldwachter te Oene.
1835

fol. 101vso:

 • Dechargeren wed. Mom.
 • Er zal geen geld worden besteed voor een veearts, want er is er al een.
 • Benoeming schatters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.
 • Kiesregister stemgerechtigde eigenerfden.
 • Leden lotingscommissie schutterij: G.W. van der Feltz en A. Brouwer.

fol. 104vso:

 • Reglement waterleidingen.
 • Bezoldiging veldwachter te Oene.
 • Benoeming brandweerpersoneel te Oene. Brandmeester-generaal: Jacob Dalhuisen, brandmeester spuit 1: Derk Dalhuisen, spuit 2: Hendrik Terhaar en 12 spuitgasten.
 • Aanvraag rijkssubsidie schoolgebouw Emst, begroot op fl. 2000,=.
 • Verbetering weg Apeldoorn-Katerveer.

fol. 105:

 • Rekest Karolina de Vries, huisvr. van A.J. Van Goor, te Vaassen, wil benoemd worden tot vroedvrouw in Vaassen.
 • Schoolgebouw Emst.
 • Gemeenterekening 1834: ontvangsten fl. 6771,20, uitgaven fl. 3703,61, batig saldo fl. 3067.58
 • Gratificatie onderwijzer P.L. Lambregts.
 • Salaris gemeentepolitie.
 • Inliggend: een brief van J.A.J. Sloet over de noodzaak tot de inrichting van een zwakzinnigeninrichting.
 • Begroting 1836.
 • Aanschaf brandemmers.
1836

fol. 106:

 • -Herbenoeming leden gemeentebestuur: P. de Bruin, W. Logen en A. Simons.
 • -Reglement Griftruiming.
 • -Inkomstenbelasting 1836.
 • -Benoeming schatters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.
 • -Leden lotingscommissie schutterij: G.W. van der Feltz en A. Brouwer.

fol. 107Vso:

 • Reglement op de waterleidingen.
 • Toestand en bescherming heidevelden. Samenvatting: ze moeten in stand blijven voor de schaapskudden. N.B.: De heidevelden in Vaassen behoren vrijwel allemaal aan de buurt(en), die in Epe deels, maar een ander deel is al domeingrond.

fol. 109:

 • Gemeenterekening 1835: ontvangsten fl. 9579,68, uitgaven fl. 7791,51, batig saldo fl. 1788,17.
 • Instructie onderwijzer te Emst.
 • Begroting 1837.
1837

fol. 110:

 • Ontslag gemeentelijke vroedvrouw J.M. Huigen, huisvrouw van A. Kemming.
 • Aanschaf ijkstempels.
 • Aanstelling voor Gerrit van Westerveld als onderwijzer te Emst. (met instructie)
 • Reglement op de ruiming der Grift.
 • Benoeming schatters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.

fol. 112:

 • Stemregister verkiezingen.
 • Leden lotingscommissie schutterij: G.W. van der Feltz en A. Brouwer.
 • -Benoeming van Gijsbert Nijefurd, onderwijzer te Oene. (met instructie)
 • Bijdrage in het pensioen van de cipier gevangenis van Hattem.
 • Weg Apeldoorn – Hattem.
 • Brug over de Nieuwe Wetering bij Het Hul.

fol. 113vso:

 • Gemeenterekening 1836: ontvangsten fl. 6499,69, uitgaven fl. 4453,05, batig saldo fl. 2046,63.
 • Weg Apeldoorn – Hattem.
 • Salaris gemeentepolitie.
 • Weg Apeldoorn – Hattem.
 • Begroting 1838.
 • Vergroting schoollokaal Oene.

fol. 115Vso:

 • Verdeling domeingronden. N.B.: Burgemeester doet verslag van een bijeenkomst in het Grote Logement Op Het Loo, met de districtscommissaris van de Veluwe en andere burgemeesters. Er is een voorstel om de domeingronden aan de gemeenten over te dragen om ze binnen 25 jaar te verdelen en in cultuur te brengen. De raad is tegen het voorstel, want het is funest voor de landbouw. Bovendien heeft de gemeente nooit heide in bezit gehad en eventuele overdracht vereist administratie, terwijl de lasten daarvan opgebracht dienen te worden door inwoners die niets met de landbouw te maken hebben. Men wijst het voorstel dan ook af.
1838

fol. 116Vso:

 • Aanstelling van Johannes Tieman als onderwijzer te Vaassen. (met instructie)
 • Schoollokaal te Vaassen.
 • Verzoek van gewezen vroedvrouw J.M. Huigen, huisvrouw van A. Kemming, om toch traktement over 1837 te krijgen. Er is al een ander benoemd.
 • Herbenoeming in de gemeenteraad: J. Dalhuisen en A. Brouwer.

fol. 117vso:

 • Traktement vroedvrouw Vaassen.
 • Benoeming schaters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.
 • Leden lotingscommissie schutterij: G.W. van der Feltz en A. Brouwer.
 • Tarieven beurtvaart Amsterdam en Rotterdam.
 • Belasting domeingronden.
 • Register waarin alle grote, buurt- en plaatselijke wegen en voetpaden moeten worden geregistreerd.
 • Gemeenterekening 1837: ontvangsten fl. 7103,63, uitgaven fl. 5268,64, batig saldo fl. 1834,99.

fol. 119vso:

 • De vroedvrouw van Vaassen, Carolina de Vries, is vertrokken. Er zijn drie kandidaten, benoemd wordt: Aartje Wijnbergen, huisvrouw van Marten Westenbroek, wonende te Apeldoorn.
 • Benoeming tot ambtenaar burgerlijke stand: G.W. van der Feltz, burgemeester, en als vervanger Pieter de Bruin, oudste assessor.
 • Traktement veldwachters niet verhoogd.
 • Extract uit de raadsnotulen van Ermelo met betrekking tot het conflict met Domeinen over de heidevelden voorgelezen. De raad kan zich hier grotendeels in vinden.

fol. 121:

 • Schoollokaal te Vaassen.
 • Brug over de Nieuwe Wetering bij Het Klooster te Oene.
1839

fol. 121:

 • Benoeming schaters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.
 • Stemregister verkiezingen.

fol. 122vso:

 • Gemeenterekening 1838: ontvangsten fl. 6573,71, uitgaven fl. 3999,08, batig saldo fl. 2574,63.
 • Weg Hattem – Apeldoorn.
 • Traktement veldwachters niet verhoogd.
 • Traktement onderwijzer Oene, G. Nijhof.
 • Brandspuit te Vaassen.
1840

fol. 123Vso:

 • Herbenoeming gemeenteraadsleden Aart Jan Jonker en Johannes Overbosch.
 • Benoeming schatters: Aart Dries Visch, Simon Kroon de Bruin, Jan van Wiglinkhuizen en Johannes Mentink.
 • School te Oene.
 • Leden lotingscommissie schutterij: G.W. van der Feltz en A. Brouwer.
 • Gemeenterekening 1839: ontvangsten fl. 8524,47, uitgaven fl. 6482,38, batig saldo fl. 2042,09.

fol. 125 en verder: eigentijds register.

 

fol. 137:

 • Los stuk: Verordening op de invordering der begrafenis- en andere rechten op de Algemene Begraafplaatsen.
 • Register der eigen groeven op de begraafplaatsen Epe en Vaassen. N.B.: namenlijst.

NB: Indien het register wordt omgedraaid: vier folio's gevuld met verklaringen over het onvermogen om zegelrecht te betalen, 1819-1824.

Bron: Streekarchief Epe, 19e en 20e eeuwse archief gemeente Epe, invnr. 1:

Samensteller: Evert de Jonge, oktober 2009.