Fol. 1: 17-5-1771
F.J. van Isendoorn a Blois tot Cannenburg, is overleden mei 1771.
W. Haersolthe van Yrst volgt hem op als oudste ambtsjonker.

Jannes van Loo, custos van Oene vraagt instructies over waarneming predikbeurten (aangezien de kerkmeester Albert Hendriks Bredenoort al 8 weken van huis is). Wordt gewezen op de provinciale ordonnantie uit 1683.

Fol. 1vso: 17-8-1771
Brief ontvangen van H. van Aragon, predikant van Heerde, in zijn hoedanigheid als inspecteur van de Classis, over het beroepen van een predikant te Oene.

23-8-1771
Besluit over beroep: ten overstaan van de ambtsjonker en inspecteur is na loting tussen twee proponenten Dasselaar gekozen.

Fol 2: 31-8-1771
De zetter van Oene, Derk Dalhuis, herhaalt zijn klacht d.d. 22-10-1770 over 'het Scheervonder' over de Nieuwe Wetering, gelegen in het pad van Epe naar Oene.
Besluit: betreft een particulier pad, geen reden om tot herstel over te gaan op kosten van het Ambt.

Fol. 2vso:
Oene vraagt herstel van de kom in Oosteinde tussen Aelbert Willems en Hendrik Aalberts huis die geheel weggespoeld is.
Besluit: niet op kosten Ambt.

4-9-1771
Wed. Hermen Schurink verzoekt bijstand van de diaconie, mede omdat haar dochter aan toevallen leidt.
Besluit: advies diakenen nodig.

Fol. 3: 4-9-1771
Gerrit Berens Puis vraagt ondersteuning voor enkele armen in Oene.
Besluit: inlichtingen inwinnen.

Fol. 3vao:
De diaconie van Oene deelt mee dat zij een vrouw die met haar vier zonen in het armenhuis woont een lening hebben geweigerd, want die kunnen de kost zelf verdienen.
Besluit: Gaat akkoord, want zo wordt een beroep op de diaconie voorkomen.

Idem: Geven door dat de wed. Schurink's dochter te Deventer in onecht is bevallen van een kind en tegen waarschuwing van de diaconie ingetrokken is bij haar moeder.

Fol. 4:
Memorie van de diaken van Oene, Roeloff Lubberts: heeft een huis, eerder bewoond door de wed. Langen, gekocht voor de diaconie.

12-9-1771
Memorie van Ds. Zegerius, predikant van Epe. Dijkschrijver G. van Dompseler heeft de diaconie aangeslagen voor achterstallig keurrogge (dijklasten). Vraagt hoe te handelen.
Besluit: Predikant en kerkmeesters moeten de akten naslaan.

Fol. 5: (Oldebroek) 12-9-1771
Kopie van een brief aan Dijkschrijver Van Dompseler, waarin om uitstel van betaling van keurrogge wordt gevraagd aangezien de papieren eerst moeten worden onderzocht; die liggen nog op de Cannenburch.

Fol 6: 24-9-1771
De diaconie van Oene geeft door dat de wed. Schuring twee dochters in huis heeft; één is er naaister. De dochter met kind kan alimentatie vragen.
Besluit: Er wordt geen lening verstrekt aan de weduwe, omdat zij tegen de wil van de waarschuwing van de diaconie heeft gehandeld en omdat dochter om alimentatie kan vragen.

Fol. 6vso:
De dijkschrijver geeft uitstel van betaling tot Eper kermis.

Bericht van de diaconie van Epe over het verzoek van G.B. Puis. Het betreft degenen die in een huisje wonen, staande op grond van Jacob Eikelboom, waarvoor de diaconie al de huishuur betaalt. Zij hebben geen lening gekregen omdat er onlangs nog een koe door de dochter des huizes is verkocht. Overigens was de dochter weggelopen bij haar man.
Besluit: Zolang de dochter er woont is er geen reden voor hulp.

Fol 7: 20-10-1771
Berent Vorselman, schut te Gortel, verzoekt -zoals gewoonlijk- vrijstelling van ambtslasten nu hij toch is aangeslagen door de zetter van Wissel, Tongeren en Gortel, Tuenis Janssen Vorsselman.
Besluit: Hij dient zijn recht aan te tonen (afschrift aan zetter en ontvanger F.J. Haack).

Fol 7vs: (Vaassen) 11-12-1771
Conferentie met predikant Hoogland en kerkmeesters Jannes de Goeier en Ariaan Hafcamp over de staat van de kerk(goederen).
Besluiten:
Een in 1670 aan Werner Jansen en echtgenote Annetje van Holten verpand perceel op de Wandenck zal niet worden ingelost.
Perceel 'Het Kerkenholt' wordt verbeterd.
Een obligatie ten laste van de kerk, ten gunste van ontvanger Hendrik van Isendoorn en vererft op de heer van de Cannenburg, wordt niet ingelost.
Via een publicatie wordt bekend gemaakt dat het bank- en stoelgeld (in de kerk) betaalt dient te worden.
Er dient een opgave van de kosten voor het repareren van lekkage in het dak, losse stenen in het knekelhuis en nieuwe planken in het gewelf van de kerk te worden gemaakt.

De wheme heeft zware mankementen.
Besluit: De ambtsjonker zal de zaak opnemen.

Het kerkenplaatsje staande op land in gebruik bij Klupper is ingestort; de materialen dreigen gestolen te worden.
Besluit: Worden verkocht evenals enige bomen op het kerkhof. De schout moet dit regelen.

(Vaassen) 12-12-1771
De ambtsjonker concludeert bij een bezoek aan de wheme dat in de kamer aan de rechterhand bij binnenkomst de schoorsteen niet in orde is.
Besluit: Predikant zal een opgave van reparatiekosten laten maken.

Fol 10 vso: 13-12-1771
De ambtsjonker en Hendrik Brouwer bezichtigen de kerk.
Besluit: Er moet een begroting worden opgesteld door een bekwaam timmerman.

Fol 11:
Jannes Muller presenteert namens zijn vader Teunis, gildemeester van St. Tuenisgilde, de rekening van de administratie over 1738-1771.
Besluit: In orde bevonden.

19-12-1771
De ambtsjonker heeft custos Eekmars opgedragen om bij Anna Hafcamp, wed. Van Bussel, herbergierster 'In de Valk' te Vaassen de rekening te vragen van haar eerste man, gildemeester St. Tuenisgilde, als administrateur van de korenpachten en uitdeling zaad. Zouden op de Cannenburch zijn. De kleinzonen van Roelof, Roelof Lubberts, ruiter onder de majoor Cannenburg, en Wycher Lubberts hebben eveneens geen papieren.
Besluit: Schout G. Palm moet de drie personen aanspreken om alsnog de papieren te overleggen.

Fol 12vso: 23-12-1771
Het restant van de rekening van Aart Gerrits van Zuuk, kerkmeester van Epe, is door zijn zoon Roelof van Zuuk betaald en gesloten door de ambtsjonker, predikant en kerkmeester Van der Maten.

24-12-1771:
Instructies voor de ambtsdienaren:
1.Moeten alle bedelaars uit het ambt verjagen.
2.Mogen geen geld van de bedelaars aannemen zodat ze toch kunnen bedelen.
3.Moeten de schout in kennis stellen als er vagebonden of dieven in het ambt zijn.
4.Moeten de schout assisteren bij huiszoeking en andere acties.
5.Moeten opgebrachte personen bewaken.

Instructies voorgelezen aan: Jannes Bethausen en Jan Willems, ambtsdienaren in resp. Epe en Vaassen.

Fol. 13vso:
Er zijn vragen over het verleggen van de brug in Zuuk over de Grift; heeft gevolgen voor Westendorp.
Besluit: Nadere informatie vragen bij de buurrichters en gezworenen van zowel Zuuk als Emst en Westendorp.

Fol. 14vso:
Schout Palm doet verslag van zijn onderzoek naar de gildepapieren. Roelof Lubberts heeft tussen de papieren van zijn vader een klein boekje gevonden dat hij wel wil overhandigen.
Besluit: De schout moet nogmaals de papieren vorderen bij Anna Hafcamp.


Fol. 15vso:
De ongehuwden die te Epe ter catechisatie gaan verzoeken of er meer licht in de kerk kan komen. Zelf willen zij wel twee kronen kopen om in het koor van de kerk te hangen.
Besluit: Kerkmeesters L. van der Maten, R. van Zuuk en H. Brouwer moeten de zaak onderzoeken en de rekwestranten moeten een opgave doen wat zij zelf willen geven.

--------------Er ontbreekt een bladzijde.

(gaat over reparaties aan de kerk en wheme van Vaassen)
…..kosten van de drie ramen: 150 gulden.
4.De kosten voor de reparatie door de timmerman, glazenmaker en schilder zijn: in de rechterkamer en het voorhuis, totaal 430 gulden.
Besluit: Kerkmeesters dienen te handelen conform resolutie d.d. 13-12-1771.

1772

Fol. 16vso: 5-1-1772
Diaken Gerrit Roelofs (Oene) deelt mee dat de steun aan de armen niet langer gedekt wordt door het collectegeld. Hij vraagt toestemming de eiken langs de Groeneweg bij Heile Lucasackers te mogen verkopen.
Besluit: Akkoord; de schout moet het regelen.

Fol. 17 vso: 6-1-1772
De schout geeft door dat Anna Hafcamp en de twee kleinkinderen Lubberts nog geen reactie hebben gekregen van de Cannenburg op hun verzoek na te kijken of er papieren zijn.
Besluit: Afwachten.

Fol. 18 (Yrst) 7-1-1772
Besluit: Kerkmeester Van der Maten krijgt toestemming om in de wheme van Epe een Engelse schoorsteen te laten maken.

14-1-1772
Besluit: Hendrik Brouwer tot ambtsschrijver aan te stellen tegen een salaris van 25 gulden per jaar.

Fol. 19:
Besluit: Hendrik Brouwer tot mede-kerkmeester van Epe aan te stellen.

16-1-1772
Besluit: Voor het bewaren van de papieren en ambtszaken wordt -voor 6 jaar- een kamer in het huis van de luitenant Variencourt gehuurd (aan de zuidzijde) voor 25 gulden per jaar, ingaande petri 1772.

(Epe) 26-1-1772
Hendrik Tessemaker, kleermaker te Oene, pacht van de diaconie voor 12 gulden een akker. Nu diaken Gerrit Roelofs aan een ongetrouwde kleermaker het werk uitbesteedt kan hij zijn pacht niet meer betalen en vraagt uitstel van betaling.
Besluit: Wordt niet verleend; de diaken krijgt opdracht het in te vorderen en desnoods vervolging in te stellen.

Fol. 20: 28-1-1772
Besluit: Er wordt een kast gemaakt om de ambtspapieren te bewaren. H. Brouwer zal er zorg voor dragen.

22-2-1772
De diaconie van Oene wil enige bomen vellen op een plaatsje bewoond door de weduwe en kinderen van Jan Everts Eikelboom. Die beweren dat dit conform een verpachtingscontract niet mag.
Men komt tot een regeling.

Fol. 21: 25-2-1772
De diaconie van Oene geeft door dat Tessemaker zijn prijs heeft laten zakken om weer werk te krijgen zodat zijn schuld kan worden afgelost.

Fol. 21vso: (Oldebroek) 9-3-1772
Buurschap Zuuk verzoekt of hun buurboek bekrachtigd kan worden,
Besluit: Akkoord.

Fol. 22: 11-3-1772
Ontvangen een nader bericht over de brug in Zuuk. Zie eerdere resolutie d.d. 24-12-1771.
Besluit: Er komt een weg door Zuuk, een brug over de Nw. Wetering bij Esschersslop alsmede over de Grift. Wordt publiekelijk aanbesteed.

Fol. 22vso: 11-3-1772
Besluit: De brug over de Nw. Wetering komt ten laste van het Ambt.

Fol. 23:
De kerspelen en buurschappen worden in kennis gesteld dat de bruggen over de Nw. Wetering bij Oene achter Esschert en in de Geerstraat door het Ambt gelegd worden, maar door de buurschappen onderhouden dienen te worden.

(Oldebroek) 17-3-1772
H. Brouwer zendt het bestek en de condities voor de bouw der bruggen.
Besluit: Publiekelijk aanbesteden.

Fol. 23vso: 26-3-1772
Via kerkespraak wordt de aanbesteding afgekondigd.

Fol. 24:
De 1e brug is aanbesteed bij Hendrik van Ark uit Oldebroek voor 180 gulden (borgen: Aert Jans en Gerrit Pijkeren), die in de Geerstraat bij (nadat Derk Wensink 179 gulden bood) Cornelis Jans Hoff voor 178 gulden (borgen: Hermen Dries en Hendrik van Loohuizen) en de 3e brug bij Hendrik van Ark uit Oldebroek voor 180 gulden (borgen: Aert Jans en Hermen Rutgers)
NB: Gedaan bij Hendrik Lubberts Brouwer te Epe, 26-3-1772, voor gerichtslieden R. van Zuuk en Hendrik Wensink.

Fol 25: (Epe) 18-4-1772
Besluit: Derk Peters wordt -in verband met het overlijden van A. Bredenoort- tot kerkmeester van Oene aangesteld.

(Epe) 17-4-1772:
Besluit: C. Gerrisheim wordt tot custos en schoolmeester tot Epe aangesteld.

 

Bron:

(oud-archief Epe, inventarisnummer 1)