Ampt Epe heeft op dit moment 342 leden.

Het ledental zit in de lift en we hopen door nieuwe activiteiten het komende jaar nog verder te stijgen.

Het bestuur kwam 4x in vergadering bijeen.

Het laatste deel van deze vergaderingen werd gebruikt als redactievergadering voor ons blad.

Het blad Ampt Epe kwam 4x uit. De inhoud bestond uit zeer oud – heel oud – en uit grootvaders tijd. Ook werd er afwisselend een pagina oude foto’s geplaatst. Daarbij kwamen alle kerkdorpen aan de orde. De pagina’s ‘Mededelingen’ en ‘Zo maar wat vragen’ voorzien duidelijk in een behoefte en er wordt goed gereageerd. De kopij voor het blad moet nog steeds van een beperkte groep mensen komen.

Wij wisselen ons blad met ‘gesloten beurs’ uit met diverse historische verenigingen in de regio. Voor belangstellenden liggen deze ter inzage in het gemeentearchief.

Er werd 8 keer een beroep gedaan op artikelen uit ons boekje.

Oude films. Onder grote belangstelling heeft Henny van Meekeren in Emst, Vaassen en Epe ,nieuwe’ oude films vertoond. Helaas heeft een zeer ernstige ziekte hem het maken en vertonen van films de laatste tijd onmogelijk gemaakt.

Tijdens de vorige ledenjaarvergadering heeft de voorzitter Jan Kreffer zijn functie overgedragen aan Evert de Jonge.

Willem van Putten heeft wegens drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie neergelegd.

Verder zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden, nl. Henk Kloezeman en Wim van ’t Einde. Naast hun bestuurswerk zal de laatste de eindredactie van het blad Ampt Epe op zich nemen en zal Henk Kloezeman het fotowerk verzorgen.

In het voorjaar is een start gemaakt met een werkgroep genealogie. Tijdens de bijeenkomsten bleek duidelijk dat er behoefte bestaat om met elkaar onderzoek te doen en ervaring uit te wisselen. Er is nu een vaste groep van 18 mensen. De verwachting is dat deze groep de komende tijd verder zal groeien.

Regio-bijeenkomst. Deze werd dit jaar georganiseerd door ons. In deze ontmoeting wisselden we ervaringen uit op gebied van onderzoek, bladen en leden. Als plaats van samenkomst hebben we gekozen voor een beschermd dorpsgezicht, de oude pastorie op de Oosterhof in Vaassen. Mevrouw Smit–Buiting verzorgde een lezing over het ontstaan en de groei van de katholieke enclave.

Het internet is duidelijk in opkomst. Er wordt veel gebruik gemaakt van de GEO-website van de gemeente. De plannen voor een eigen Ampt Epe website zijn in een vergevorderd stadium.

De ledenjaarvergaderingen zullen afwisselend plaats hebben in de dorpen van onze gemeente.