De vergadering vond plaats in zaal Gerrits te Emst.

Aanwezig waren 38 leden.

 

Opening door de voorzitter Jan Kreffer

De voorzitter legde in zijn openingswoord de nadruk op een Ampt Epe dat een historische vereniging wil zijn voor alle inwoners van de gemeente Epe. Dit zal betekenen dat er een spreiding komt in vergaderplekken: vorig jaar Vaassen, nu Emst , dan Oene en over 2 jaar Epe.

 

Verslag van 15-11-2001

Dit verslag was gepubliceerd in het nummer 140. Er waren geen op- of aanmerkingen en het verslag werd akkoord verklaard.

 

Jaarverslag 2001-2002

Ook dit stond in nummer 140. Ook hier geen vragen.

 

Jaarverslag penningmeester

We staan er goed voor. Sinds 2000 loopt de inning van contributie steeds beter.

Alle boeken van Willem Terwel zijn verkocht.

Voor het vertonen van oude films zijn er kosten gemaakt voor filmapparatuur en zaalhuur. Er staan ook opbrengsten tegenover en die zullen bijdragen aan het batig saldo van de vereniging.

De kascommissie was het eens met het financiële verslag en gaf dat bij monde van de heer Berkhoff door. De voorzitter dechargeerde de penningmeester.

 

Benoeming nieuw kascommissielid:

De heer Berkhoff treedt af en in zijn plaats wordt de heer Zevenbergen benoemd. De heer J. Baak gaat nog een jaar door.

 

Bestuursverkiezing

De heer Willem van Putten werd zonder tegenkandidaten herkozen als bestuurslid.

 

Voorzitterswisseling

Voorzitter Jan Kreffer nam het woord om met de volgende rede zijn functie over te dragen aan Evert de Jonge:

“Op 13 september was het drie jaar geleden dat Willem Terwel overleed. Hij was toen veertien jaar voorzitter van onze vereniging geweest. De bestuursleden vroegen mij het voorzitterschap te willen voortzetten. ‘Niet te lang’ dacht ik, want er moet verjonging komen. Dat had Willem eigenlijk al voorbereid, toen hij Evert de Jonge en Harry Bouwman bereid vond lid van het bestuur te worden. Helaas verhuisde Harry na een jaar.

Hoewel er gevoelens waren dat er hier en daar meer activiteit moest worden ontplooid, is het niet mijn streven geweest opeens alles anders te gaan doen. We moesten maar eens kijken of er wat te veranderen viel en hoe dat zou worden aangepakt om onder een nieuwe voorzitter tot uitvoering te komen. Overigs was er op initiatief van Willem Terwel iets nieuws ontwikkeld: namelijk de oude films, op video samengevoegd en geredigeerd door Henny van Meekeren, daarbij geassisteerd door Hans van der Haak.

Een zorg –al geruime tijd– zijn ons ledental en het blad Ampt Epe. Wij zijn de oudste, maar ook de kleinste historische vereniging in de regio Noord-Oost Veluwe. Hoewel honderden mensen hebben genoten van de films van Henny van Meekeren, zijn er weinig lid geworden; alle folders ten spijt!

Volgend jaar mogen we nieuwe films verwachten; wie weet springt er dan een vonk over die nieuwe leden brengt.

De tweede zorg is ons blad Ampt Epe. Na 40 jaar wil ik niet beweren dat alles verteld is, maar er zijn weinig onderwerpen die niet aan de orde zijn geweest. Een oproep aan de leden blijkt telkens tevergeefs en de kopij moet heel vaak van dezelfden komen. Ik heb het bestuur beloofd –als ik nog onderwerpen kan bedenken– te blijven schrijven, ook al woon ik aan het eind van deze maand in Apeldoorn. Ook heb ik met het bestuur afgesproken het contact over de oude films met Henny van Meekeren te blijven houden.

Dames en heren ik hoop dat u nieuwe ontwikkelingen in de vereniging met enthousiasme zult begroeten. Het bestuur wens ik daarbij veel inspiratie en succes toe. Mijn opvolger voltooide zijn studie geschiedenis vorig voorjaar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. U kent hem van zijn artikelen over schouten, ambtsjonkers, grondbezit in de gemeente Epe en zijn lezing vorig jaar in Vaassen. Graag draag ik mijn functie aan hem over en wens ook hem veel inspiratie en succes.”

De nieuwe voorzitter aanvaarde zijn functie. Hij zei geen ‘maidenspeech’ te houden, maar de rest van de vergadering voort te willen zetten en vervolgde de vergadering met:

 

Mededelingen

Er zijn enkele boeken verschenen:

- J. Gerard: Epe in prenten en verhalen

- D. Otten: Veldnamen en oude boerderijnamen in de

gemeente Epe

 

Rondvraag

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

 

Sluiting

Aansluitend hield de heer H.Hagens een boeiend verhaal over watermolens. Er was aangekondigd dat het gaan zou over de watermolens op de Veluwe, waarover hij kort geleden een boek gepubliceerd had. Deze avond ging het eigenlijk hoofdzakelijk over de molens uit Overijssel en de Achterhoek met af en toe een uitschieter naar de Veluwe. Gezien de vele overeenkomsten in werking, bouw en omgeving was het toch een interessante lezing. Na afloop was er veel belangstelling voor zijn boek: ‘Op kracht van stromend water’.