NB: In het origineel is de datum volgorde niet goed aangehouden, maar voor de duidelijkheid is dit in de transcriptie wel gedaan.

21-4-1798:
De commissie van Administratie voormalig gewest Gelderland delen mee dat de ambtsbesturen van Epe, Heerde en Nijbroek worden ontbonden, maar wel hun taken moeten blijven uitvoeren. Besluit: aangezien de twee richterambten blijven bestaan blijft het personeel gewoon in dienst.

25-4-1798:
Een missive over de leden van de gewezen nationale Vergadering wordt in de kerspelen gepubliceerd.

2-5-1798:
Het gewest bepaalt dat regenten en ministers van het voormalig bestuur zich dienen te melden als zij zich buiten hun woonplaats willen begeven. Het Ambtsbestuur komt tot de conclusie dat dergelijke personen niet in het ambt wonen.

Missive van het gewest: Substituut-momber J.W.H. Conrady komt namens het gewest de maatregelen tegen brand in de bossen controleren. Het Ambtsbestuur dient hem assistentie te verlenen.

Missive van het gewest: het Ambtsbestuur moet publiceren over: gedroste matrozen van de vloot te Vlissingen; zij dienen terug te keren. Ook dat tot stemrecht onbevoegde ambtenaren hun functies blijven waarnemen.

G. van Zuuk, president van het Ambtsbestuur van Epe -thans gecombineerd met Heerde en Nijbroek- stelt voor alle publicaties voor Heerde en Nijbroek naar zijn huis te zenden, zodat hij de ambtsdienaar, Coenraad van Peters, tijdig op pad kan sturen. Van Peters traktement wordt verhoogd naar 150 gld., maar dan moet hij ook de richter ten dienste staan. Ontvanger J.B. Haack wordt ingelicht.

9-5-1798:
Missive van het gewest: dat de gewoonte om lijken aan de galg of op het rad te laten liggen verboden wordt. Tevens dienen de galgen opgeruimd te worden; de schandblokken mogen gehandhaafd worden. Het Ambtsbestuur komt tot de conclusie dat dergelijke objecten niet in het ambt aanwezig zijn.

Missive van het gewest: dat op het Nationale feest van 19 mei as. een gewapend detachement van burgers het Ambtsbestuur dient op te halen en (feestelijk) te begeleiden naar de plek waar een rede dient te worden gehouden. Tevens wordt er om 8, 12 en 16 uur geschut afgevuurd en de klokken geluid. Op de torens en publieke gebouwen dient gevlagd te worden. Het Ambtsbestuur vraagt Lubbertus Zevenhuijsen vlaggen te regelen. Er zijn 8 vlaggen nodig voor de torens en de ambtskamer.

Missive van het gewest: er is nieuws over de schepen uit Oost-Indiƫ, Franse emigranten en gewapende burgerwacht; dient te worden afgekondigd.

Missive van het gewest: de gewapende burgerwacht dient op de Nat. Feestdag brood, kaas en wijn krijgen. Het Ambtsbestuur zal de vrijwilligers aldus voeden.

16-5-1798:
Missive van het gewest: dat het Vertegenwoordigd Lichaam is geconstrueerd. Het Ambtsbestuur zal de gemeentebesturen inlichten.

23-5-1798:
De vroedvrouw krijgt op haar verzoek 50 gld. uitbetaald als traktement.

26-5-1798:
Burger Tadama, agent van Justitie, geeft te kennen dat hij alle gevangenissen komt inspecteren; verzoekt opgave. Aangezien er geen gevangenis is, is dat niet belangrijk voor Epe.

Missive van het gewest: dat er instructies zijn over stemrecht en bestuur alsmede het feest; ter kennisgeving aangenomen. Tevens dient gepubliceerd te worden over het gedrag en desertie van Generaal Daendels; wordt afgekondigd.

30-5-1798:
Missive van het gewest: dat er een reglement is over stembevoegdheid burgers. Het Ambtsbestuur geeft door dat stembevoegde burgers zich in het stemregister dienen in te schrijven en opent die in alle dorpen.

Tevens wordt gepubliceerd over de verpachting van de generale middelen, titulatuur leden Vertegenwoordigend Lichaam, verbod uitvoeren beesten, schepen in de Oostzee, gilden keuren en imposten alsmede de verkiezing van as. 29 juni voor het vacerende deel van het Vertegenwoordigend Lichaam.

6-6-1798:
Missive van ambt Voorst ontvagen over het bevaarbaar maken van de Grift. Na overleg worden twee leden uitgekozen die Epe zullen vertegenwoordigen op een vergadering.

Er wordt een opgave van weeskamers en weesmeesters gevraagd door Tadema; negatief beantwoord.

Op verzoek van het departement: gepubliceerd wordt dat de uitvoer van meubelen is verboden.

10-6-1798:
Een presentielijst van het bestuur wordt getekend door: G. van Zuuk, B. Rosendal, G.A. Bosch en A. Nijenhuys.

13-6-1798:
De missive over de verpachting van Provinciale- en Kwartiertienden wordt voor kennisgeving aangenomen.

Missive ontvagen over stemrecht van boerenknechten en het verbod beesten uit te voren.

17-6-1798:
G. van Zuuk en G.A. Bosch doen verslag van hun reis naar Apeldoorn waar gesproken is over het bevaarbaar maken van de Grift. De afzonderlijke besturen zullen stappen ondernemen.

20-6-1798:
Missive ontvangen over stemrecht, stemregister en het uitschrijven uit dit register van aanhangers van het (voormalig) stadhouderlijk bewind. Besluit: aldus handelen.

Tevens publicatie over bestuurlijke zaken voormalig gewest en enkele personen voormalig Uitvoerend Bewind die gearresteerd moeten worden.

27-6-1798:
De gewezen leden der municipaliteit, waaronder L. Bakhuys, zijn weer in functie getreden.

G.A. Bosch zal de bruggen inspecteren.

7-7-1798:
Bericht van absentie van richter A. Overbosch ontvangen.

18-7-1798:
- - -

25-7-1798:
Besluit over de verponding van het lopende jaar -zonder details- genomen.

G. van Zuuk zal het rapport over de toestand van de bruggen aan de gecommitteerden zenden.

8-8-1798:
G. van Zuuk en J. Doctor zijn de afgevaardigden naar de afdelingsvergadering.

22-8-1798:
Er is een missive ontvangen over financiƫle en andere zaken zoals de burgerbewapening (zonder details vermeld)

26-9-1798:
Missive van het gewest: zij willen dat het Ambtsbestuur de administratie van de domeingoederen in het voormalig ambt Heerde dienen te onderzoeken.

De commissie van de kerkeraad Vaassen (Jan Roest en Paul Herink, ouderlingen) verzoeken de weduwe van oud-kerkmeester J. de Goeyen autorisatie te verlenen de kosten van het beroepen van een predikant te betalen. Het Ambtsbestuur kan dit niet doen, want er is een scheiding van kerk en staat; dus doorgezonden naar het bestuur van het gewest.

24-10-1798:
Een commissie van de Roomse gemeente, te weten Gerrit Peters Timmer (Epe), Willem Lubberts (Oene), Anthony Jansen (Oene), Gerrit Jans Marrissink (Vaassen) en Gerrit Herms van den Hoek (Nijbroek), krijgen te horen dat de gemeente haar aandeel -naar het getal der leden- in de kerkgebouwen, pastorie en kosterij zullen krijgen.

9-11-1798:
Getuigenis over het goede gedrag t.b.v. Jan Buys, Vaassen.

21-11-1798:
- -

26-11-1798:
- -

19-12-1798:
Het Ambtsbestuur heeft over de kerkegoederen gesproken (geen details).

8-1-1799:
- -

16-1-1799:
De opgeroepen G.J. Marrissink, W. Lubberts en Anth. Jansen verklaren dat zij geen uitkering maar wel recht tot de begraafplaatsen vorderen; in overleg met de pastoors en RK-gemeente van Oene en Vaassen.

9-2-1799:
--

18-2-1799:
De gerichtsdienaar Gerrit Mulder is overleden. Op voorstel van richter Overbosch en overleg met de landdrost wordt Hermannus Gerrits aangesteld. Hij krijgt instructies over zijn werkzaamheden en legt de eed af.

20-2-1799:
--

6-3-1799:
--

11-3-1799:
De opgeroepen Paul Hering en Jan Lamberts zijn verschenen (geen details genoemd)

2-5-1799:
Missive ontvangen; opgave van landsambtenaren gevraagd, aangezien zij worden ontslagen.

13-5-1799:
A. Overbosch, kerkmeester verzoekt de kerk te mogen witten. Akkoord.

B. Rozendal vraagt kleding voor de onlangs aangestelde ambtsdienaar; akkoord. Arend van Zuuk zal gecommitteerde G. van Zuuk vragen het te regelen.

Die van Vlaardingen mogen collecteren.

Gerrit Aarts Bosch en A. Nijenhuijs zijn tot 'secrete' commissie benoemd.

17-5-1799:
G. van Zuuk, president Ambt Epe heeft autorisatie van de Commissie van haring- en visschepen van Vlaardingen tot bijstand van de door de Engelsen gevangen genomen vissers en hun familie, om te collecteren. De drie predikanten en pastoor van de RK-gemeente zullen de colelcte aankondigen.
NB: Er werd 45 gld., 15 stv. en 6 penningen opgehaald.

2-8-1799:
Missive van de Agent van oorlog: de helft van de 100 aangewezen voerlieden en paardendrijvers dienen 14-8 en de andere helft 19-8 in Amersfoort gereed te staan.

23-8-1799:
Missive Departementaal bestuur: logementhouders en herbergiers dienen dagelijks de namen van vreemdelingen op te geven aan het Ambtsbestuur.

28-8-1799:
G. van Zuuk en G.A. Bosch moeten bij ontvanger Haack hun rekening inleveren.

9-10-1799:
Ontvanger J.B. Haack deelt mee dat de uitgaven de ontvangsten overstijgen door kosten voor transport, onderhoud bruggen, traktementen en kosten voor het leger, tevens zijn er nog schulden uit 1793-94 onder andere door de aankoop van een lot hout in Gortelerbosch en extra diensten van de toenmalige ambtsschijver H. Brouwer. Hij heeft daarom achterstand. Toch besluit het Van Haersolthe tot Yrst de rekeningen af te horen.

25-2-1800:
Verklaring: Evert Gerrits Porper, uit Hattem, woonde enige tijd bij Willem Jans Nijeboer, maar is na een geschil weer vertrokken.

1-4-1800:
De inwoners van Oene laten via een rekest weten dat Haack niet voldaan heeft aan de opdracht de kosten voor de reparatie van de toren en ambtsbruggen te betalen. Opdracht Ambstbestuur: moet hij doen.

7-4-1800:
Op verzoek van het Departementaal Bestuur wordt aan de inwoners opgedragen de wegen en sporen in orde te brengen; onwilligen worden door de richter opgespoord.

26-6-1800:
Missive van het gewest: opgave van op het secretarie aanwezige archieven van politie en justitie, tevens dient de administratie van het ambt op orde worden gebracht en de rekening over 1799 voor 1 september worden overlegd.
Het Ambtsbestuur vraagt ontvanger Haack actie te nemen.

26-8-1800:
De weduwe Jan ter Berk klaagt over de diaken van Oene die weigert haar enige ondersteuning te geven. Het Ambtsbestuur vraagt schriftelijk om opheldering.

5-9-1800:
In de vergadering compareerden Willem Bredenoort en R. Oosterbroek, kerkmeesters van Oene, die te kennen geven dat de kerktoren van Oene bouwvallig is en dat er veel lekkage aan de zuidkant is. Zij willen een planken beschot aanbrengen.

8-10-1800:
'Alleen brieven bekeken'.

18-4-1801:
In de vergadering compareerden H. Rauwenhoff en Peter Gosens, namens Tongeren, en A. van Zuuk, Hermen Cornelis, Gerrit Jans en Roebert van Loohuyzen, namens Wissel, Lohuizen en het dorp Epe. Zij beklagen zich over de werkzaamheden van de ruimers der beken waardoor grote droogte is ontstaan in Tongeren en het veen, waardoor de weidevelden veranderden in heide, waardoor er groot nadeel ontstaat voor de akkerbouw. Zij vragen of de contracten voor de waterpachten bekeken kunnen worden.
Het Ambtsbestuur -wetende dat er groot belang voor de papiermolens is- zal de contracten opvragen en bekijken en dan eventueel actie nemen richting de Agent op het Loo.

9-8-1801:
Op voorstel van president G. van Zuuk worden op woensdag 19 augustus de biljetten opgehaald.

18-8-1801:
Geertruij van Blanken wed. van Jannis Schink, wonende aan de Hongerstraat in Heggerrot (Vaassen) is door een brand in het huis van buurman Arend Wichers haar huis eveneens verloren. Zij wil een verklaring over de gebeurtenis om bij het Departement een gift te verzoeken.
Het Ambtsbestuur zegelt haar brief met het ambtszegel.

21-8-1801:
De Landsposterij in Zwolle vraagt reparatie van de weg door het ambt 'gaande van de 8e paal tot aan het Zoereld' aangezien de slagregens nogal wat kuilen hebben veroorzaakt.
Het Ambtsbestuur vraagt de buur- en rotmeesters de wegen in hun respectievelijke districten te herstellen.

21-9-1801:
De buurgerichten worden op de hoogte gesteld van de datum van de jaarlijks gerichtsdag.

De reparatie aan de kerk (van Oene?) wordt uitgesteld.

 

Bron:

Oud Archief Epe, inv.nr. 5