Het orgineel betreft een tweetal aantekenboekjes, waarin de ambtsjonker bijhield wat hij nog moest -laten- regelen. Het werkte als een geheugensteuntje. Een deel van de aantekeningen slaan op ontvangen en verzonden brieven, zodat in door vergelijking met de vorige items een beeld kan worden verkregen wat de aard van de aanteklening was.

fol o:
Memorie 4-2-1777 over de toren van Vaassen.

fol. 1a:
Berent Vorselman, schut te Gortel, over ambtslasten, 11-9-1771.
Jannis Muller, provisor van St. Antoniarmen te Vaassen, te rekenen over het jaar 1772 e.v.

fol 2a:
Interieur van het ambtshuis?

fol. 3a:
Bedenking om de dochter van de Hattemer vroedvrouw te Epe aan te stellen.

Over een kerkkroon voor Epe te kopen.

Over de verhoging van 4 stv. per gld. niet betaald zijnde door Clarenwaters wegens Tongersche tiend.

Het slot vand e rekening van Jannis Muller, gildemeester tot 1771 van St. Anthonisgilde.

100 kwintanties van renten van St. Anthoniegilde, Vaassen, laten drukken tot Kampen bij Valkenier.

Ordonnantieboek op den ontvanger alsmede de kerkmeesters van Epe, Vaassen en Oene, gildemeester van St. Anthonie te Vaassen en de diakenen te Oene.

Over het emplooi van een kok op het gericht.

Over de pachter Heimen Oosterbroek.

 

fol 4a:
Rekest predikant Vaassen.

Over vrijdom in ambtslasten door de zetters onderzoeken.

Over opzeggen van 100 gulden aan Marten Engberts Hissinck.

Kerkmeesters te Vaassen 1771: Jannes de Goei en Arien Hafcamp, bij vacatie: Gerrit Schoonhoven en Jan ten Pezel.

Over het aankopen van een bureau voor het ambt, handwijzers tussen Epe, Elburg en Oldebroek, een ambtszegel.

Timmelieden zijn: Hendrik van Lohuizen, Gijsbert ten Hove, Gerrit Wicherts ten Have, Maes Dijkgraaf te Vaassen, Arent Nijenhuis te Oene, Jannes Wijnbergen aan den Brinck en Cornelis Timmerman aan den Brinck.

Pionieren en schoonmaken van de stadsgrachten (van Hattem) alsmede een akkord tussen de ambten Epe en Heerde.

Rekest van de wed. Hendrik Decemers vander Maten over de dokterse, 1755, aan de Landdrost.

Hendrick Wansinck, knecht bij Van Zuuk.

 

fol. 5a:

Oener kerk: Berent Stevens van een restant van een herengoed.

Gerrit Rix, achterstallige rente; volgens opgave 21-5-1771 van kerkmeester Albert Hendriks Bredenoort.

Van verkoping van ongereed, de schout competerende de 60e penning.

In de boedel van de Hafcamp.

De boeken van de predikant en custos van Epe, Oene en Vaassen.

Een brug te Oene over de Wetering, idem Geerstraat.

 

fol.6:

Over 2 portalen in de kerk van Epe naar buiten te brengen.

De kaarsen bij de catechisatie te Epe; betaalt de diaconie of de kerk?

De defecte weg bij Terwolde onder de Vuile Winckel; schrijven aan de Landdrost of de ambtsjonkers van Voorst.

Aanschaffen aantekenboeken ambt.

Bartje, dochter van Teunis Vorstelman, geh. met Willem zou beesten vergiftigd hebben, met gif gekocht 1771 bij Jannes Scholten, bakker int dorp.

Schouwen Grift door de dijkstoel.

De boerrichter van Emst, Hendrik Reinders, over restitutie van het boerrecht, jan. 1772.

 

fol.7a:

Eper kerkrestanten

1738-1744: Hendrik Harms Jonker, 272 gld, Jan Peters, 12, Jan Berents opter Burg, 25-16-8.
Van 1744-1750: Corn. Jansen, 21, Jan Bolt, 180, Jan Lamberts Wever, 12.
Van 1750-1756: Aert Everts, 12, Hend. Harms, 4, Jan Smit Wever, 11-11, Gerrit Rijcks, 29, Sander Gerrits, 11, Lambert van Ark, 18, Derk van Kleef, 21, Cornelis Jans, 10, ....,10, Tijmen Peters, 3, Klaas Prijs, 16, Gossen Kap, 40, Aart ..., Dries Vis, 11, J.B. opter Burg, 90, Wulman Coerts, 20, .......(deels onleesbaar)

Rekening van scholt Palm over de isolate boedel van de kinderen van Aeltje Jans, 1772.

Gerardus van Laar en Jannes Muller,mombers, approbatie van magescheid.

Heiltje Aerts Slijkhuis, moeder en voogdes, m.b.t. verkocht goed.

Tafel, groen laken, stoelen uit de kerk, gebruikt voor het gericht.

 

fol. 8a:

Over het vertimmeren van de gerfkamer van Epe, een bureau voor de kerk en het ambt.
St. Anthonie armen te Vaassen; cedul wie het brood ontvangen: Harmen Assiens vrouw, Makke Hompes, Makke Cobus, Toons Janna, Griete van Banken, Jan Cremer, Leendert Stijne, wed. L. van Galen, Gerrit Goor, Barent Zwitser, Teunis Slijkhuis, Janna Leukkens, Fije Roes, Dries Cramers, Janna aenden Eierstreek, Bogeman, Trijne Martens, Ebze, Wendeline en NN. van Werven.

Over branspuiten te kopen voor Epe, uit het overschot van de verponding of anderszins.
Memorie vand e diakenen van Oene: de armenrekening, Dompselers uitgang tegen markgang, over Wijmpje Gerrits van haar verstand, weduwe Langens kinderen (vermindering der uitbetaling).

14-7-1774: De kerk van Oene over wed. Berent Stevens debet, vloerstenen, dak van de noordkant der wheme, Snuivertje op de Stuverskamp, plaat in de kosterij, rente van Gerrit Rix.

Over een omslag over de vloeren inde kerk tot Epe als te Hattem is gedaan.
Verkoop van het huis van wed. Berent Stevens of Podt tot vermindering schuld aan de kerk van Oene.

 

fol.9a:

Hendrik Lubberts contra Hr. de Bruijn, Jan Egberts contra Gerritge Rutgers, Egbert Brouwer contra Gerrit Jan Dut, Arent Florijn contra Hendrik Meuleman, Gerrit Gerrits Driesen contra Janna Lubberts, Hermannus van Castenburg contra Aart Havercamp en Hendrik Jacobs Vorstelman contra Teuntje Ariens.

Donderdag 6-10-1774 uitzetting van de ambtslasten.

Over een kamer voor de knecht van de dominee in de wheme te Epe.

De weg bij het huis van Wichman Brants Mulder.

Armenjager te Vaassen; opgegeven door Haack, de nachtwaker Wijnberg tot Vaassen.

Meulestraate.

Morgengelden onder Oene, administratie Van Dompseler; verdeling omslag of anders.

School tot Emst -Grave overleden 1775- aangesteld Vermeer 11-3-1775.

Tot armenjager te Vaassen; recommandeert zich Andries Wijnberg, nachtwaker; zie brief Muller aan Brouwer, maart 1775.

Kohier van de verponding door Dompseler gevraagd en enige tijd gebruikt.

Noodzakelijke reparatie van de toren te Vaassen, mrt. 1775, opgegegevn door Maes Dijkgraaf.

Obligatie ten laste van Gerrit Rix t.b.v. Oener kerk, groot 500 gld. opmaken.

Over publicatie schouw Grift, schrijven verbalen botsingen dijkstoel en de geërfden te Oene.

Het dak van de kerk van Oene is slecht; repareren.

Restant weduwe Berent Stevens aan de kerk van Oene is 89-5-:; sedert 1772 nog vergroot, moet op orde worden gebracht.

Vloerstenen in de kerk van Oene bij provisie in advies gehouden, 1774.

Laten maken: Lohuisen, Lobrink, Laerstraete, Leigrave.

Aan de noordkant der wheme.

Snuivertje of schoorsteen op de studeerkamer van de predikant van Oene.

 

fol. 10:

Plaat in de kosterij van Oene; verkocht aan Wrakkebest te Devneter, 14-6-1774.

Rente Gerrit Rix aan de kerk volgens kerkmeesters van Oene nog debet, 14-6-1774.

Over ophoging zerken in de kerken, zoals in Hattem.

Over markten in Epe van vette en magere beesten, paarden, schapen enz. Op welke dag en periode te houden?

De restanten van Van der Maten, kerkmeester te Epe: 1756-62: 71, 1762-68: 188, 1768-74: 701 en hout: 97, totaal 1058 gld.

Ratelaar te Epe.

Ruimgelden.

 

fol.11:

Den 26-4-1776 afgehoord de rekening van Epe 1768-74.

Jacob Wichmans contra Janna Wichmans huisvr. van Gijsbert van Putten, over een stoel in de kerk van Epe, waarvoor 27-3-1767 met haar over is gesproken.

Aelt Smet contra Anna Peters, Gerrit Jansen contra Joost ter Wel, Arent Florijn contra Hendrik Meuleman, Egbert van Dompseler contra Anna Peters, Hendrik Vorstelman contra Teuntje Ariens.

Rekest Peter Ricks en Jannes Pol, mombers. Idem gerardus Elscamp en Gerrit Reijnders.

 

fol 12:

Over een ambtsdienaar te Vaassen en een nachtwaker (Wijnbergs zoon aanstellen).

Over de vervallen muur van het kerkhof te Epe.

Over de misunatie Vrouw van Cannenburgh oktober 1775 aan de koster Eekmars te Vaassen m.b.t. 7 garven uit de Vierakkers.

23-10-1775: uitzetting ambtslasten 1775-76.

Dispuut tussen de boerrichter van Emst en Jan Berents Coopmans over bestading op de Emsterdijck; artikel 9 boerrecht.

De buurrichters van Emst en Westendorp alsmede Zuuk zullen bij kerkespraak schouwen (na de schouw vand e dijkgraaf); de Kleine Wetering, Leigraven, Hogenwal en Emsterdijck.

 

fol 13:

Diakenen: Gerrit Bijsterbosch, Goossen Peters, Thiman Croon en Gijsbert ten Have.

23-10-1775: over t Hammerbruggetje (redeloos), de gerven van de kosterij van Vaassen van de Vrouw van Cannenburgh en Haack.

De rekening van de kerkmeester van Epe.

Een ivoren hamertje kopen als aan het Hof.

Akte van de armenjager van Epe.

Schoolmeester en koster te Oene aanstellen.

Opdracht overde wilgenkwestie te Oene.

Renten gevorderd door kerkmeester Van der Maten van Hendrik Derks en Harmen Willems, 1775.

Bank kapot in de kerk van Epe (zou niet kloppen).

De kamer voor de ambtspapiern en -boeken te continueren bij Variencour of elders, dev. 1775.

Over poten op de Meulecamp, Ossencampje en de Asse onder Heerde gelegen van de kerk en vicarie te Oene, 18- 12-1775 door kerkmeester derk peters opgegeven.

 

fol.14:

De diaconie van Epe, geërfd van Jan Berents Coopman, bij resolutie zal zij de kaarsen betalen.

Nieuwe kerkmeester in Vaasen in plaats van de op 4-2-1776 overleden de Goeier.

Resolutie formeren over verpachting landerijen kerk en diacionie van Oene, mrt. 1776.

26-6-1776: onder aanwezigheid van Yrst, Broeckhuijzen, predikant en schout Brouwer de kerkelanden tot Vaassen verpachten.

17-6-1776 afgehoord de rekening van de diaconie van Oene.

Over verhoging van de weg achter de Jonas binnen de Griftdijk; er moet ook een kom door de weg worden gelegd van een huis gelegen in de heerlijkheid Het Loo maar onder buurrecht van Vaassen vallende.

 

fol. 15:

Over heersloten inde Asse, tegelijk doen met Eikelboom.

De Holtweg in Oene hersteld.

Leverantie en misbruik van holt.

Weg ? recht opde toren van Epe, op het veld van Norel tot in Norel, vervolgens uit Vembde en Norelveld tot aan het zaailand bij de ingang van het dorp Epe.

De weg van Heerde naar Epe naar Vaassen.

Over het beplanten van de weg achter het dorp tot aan Zuuk; bij 't Witteveen naar Emst bij het erf van Daendels, vervolgens de weg omtrent de Smallers zou kunnen beplant worden door die van Emst.

 

Nieuwe nummering

fol. 1:

Opsomming van boerderijen (waar 1715 lidmaten waren, in Vaassen?): de Goete, Hafcamp, de Goote, aen de Hegge, Helftercamp, Slijkhuis, t Hul, Hommelenbrink, Onhege, de Geer, Geerstrate, Hinckelt, Eierstreeck, Bossenbroeck, Hongerstrate, de Schuijlerie, Asheuvel, de Gerris, Oosterhof, Grooten Kouwenaer, Lobrinck, Eekte, Jonas en Emsterbroeck.

22-4-1775: custos van Oene te Arnhem over een kan olie die Hendrik Egbers of Buurman schuldig zou zijn uit zijn huis te Oene (zou uit het kerkboek blijken).

 

fol. 1v:

De diaconierekening van Oene, april 1777-april 1778 moet geschieden door: Teuntje Herms, Jan Smit wever, Gerrit Riks, wed. T. van den Belt, Aert Gerrits kerkmeester, wed. Van de Belt, Jan Gerrits de Boer, Jannes Loedeman, Hendrik Lubberts Boeve, Jannes Hendriks en Aelt Peters te Schuv(eren?).

 

fol. 2:

De custos van Oene verzoekt de deur van na de goote naar de kelder te mogen verhangen (besproken met Broeckhuijzen alsmede advies van de kerkmeester).

 

fol. 2v:

fragment; niet goed leesbaar.

 

fol. 3:

namen op een pachtersrekening; niet overgenomen.

 

fol. 3v:

1648: pelgrum Egberts, custos te Vaassen geweest, zijn zoon Egbert gedoopt.

2-2-1782 Lambert Gerrits, boerrichter van Emst, Aart Bosch en Gerrit Jans in Emst, verzoeken Willem Brummel in Vemde op de Oosterhof tot schoolmeester in Emst in plaats van Arent Gerrits Boode die naar Deventer gaat op 1-5- 1782.

 

fol. 4:

Eper kekerekening (fragment)

 

fol. 4v:

Afhoringen; niet overgenomen.

 

fol.5:

Zondagmorgen gaat om 7 uur van Eope naar Elburg (een wagen?)

Donderdag komt de Hattemerwagen door het ambt op Arnhem.

Vrijdag retour

Zaterdag (een) kar van Epe naar Deventer om 4 uur.

 

fol 5v:

Hendrik van Lohuizen, Arent en Gerrit van Zuuk en Berent Rosendael, ouderlingen; commissie voor het beroepen van Ds. Van Wijk.

 

fol 6 t/m 10v:

Blanco.

 

fol. 11:

Egbert van Dompseler contra Anna Berents.

 

fol. 11v:1685:

Joannes Weidius, custos van Vaassen geweest. en 1709: Goossen Brascamp.

 

fol 12 t/m 23:

Blanco.

 

Losse blaadjes:

Over restanten van Epe: Claerbeeck (Claarwatersgoed), Wisselergilde: Jan Berents vanden Burch, Peter Schrijvers int Oldebroek.


De diaconie van Epe: Aart Aartsen decker van de Hoge Wueste.

Kerk van Deventer: Gerrit Dumbar.

Volgens de rentmeester: de St. Catharina vicarie te Oene.

 

Memorie voor Van Haersolthe tot Yrst om te spreken:

1. Jacob Hermans alias Fert en Hendrik oosterhuis alias de Krakke; weigeren de doodrogge te geven, omdat hun kinderen 's avonds zijn begraven en niet overdag.
2.Reparatie bruggen.
3.Een ambtsdienaar.
4.Diaconie van Oene.
5.Een sloot tussen de kerk van Oene en de weduwe Jacob Eikelboom.
6.De schoorsteen van het ambtshuisje wegens brandgevaar.
7.Verpachting kerkland.
8.Verpachting St. Antonie(gilde).
9.Verpachting erf de Brake.
10.Overlijden van de ambtsdienaar.
11.De sollicitanten.

Stukken en papieren rakende de ontvangst van de verponding en ambtslasten:
Wat is er, wat men weet en nog weet, er zijn geweest, over de Liberale Gift, middelen, hoofd- en heerdstedengeld, idem het pionieren alsmede de ruimgelden die door Dhr. van der Horst als wildforster gevorderd wordt.

 

Kort briefje:

Armenjager van Vaassen verzoekt nieuwe montering (kleiding); de vorige dateert van oktober 1754.

Idem; klaagt over de armenjager van Heerde.

Nachtwaker derk van Cleef; idem over twee jaren traktement.

Boerrichter over ongemaakte bruggen.

 

Bron:

Oud Archief Epe, invnr. 10.