Inheems

Jan ten Holte luijtenant eijgener en Jan Aelberts pachter
-12-1-4

Aelbert Wijnolts van huis en hof
-1-0-0

Noch Aelbert Wijnolts eijgener van Wijllem Claerbeeckgoet
-4-9-0

Henrick Egberts schoenmaecker van huis en hof
-0-18-6

Item van Marten Egberts kint ½ mrg. in Emsterbroeck
-0-8-6
--Egbert Gerrits betaald

Jan Aelberts erffgen. cum suis eijgeners en Teunis Jacobs pachter van huis en hof
-1-4-0

Juffer Rijsewijcks wed. Huekelums eijgenerse van huis en hof, 5 ½ mud geseijs, een weijde van 4 mrg., 2 mrg. hoijlants, pachter Hermen Jacobs.
-9-4-0

De voorss. wed. noch 2 mudde seijlants
-3-0-0

Een weijde die verpacht is an Henrick Warmels groot 2 mrg.
-2-6-8

 

Hermen Jacobs 2 mudde opden Eperenck
-2-13-8

Juffer Mechtelt van Rijswijcks smalle thiende van d' Lantschap in pandschap
-25-0-0

Gerrit ten Holte junior scholtis tot Epe eijgener en Henrick Harms pachter
-3-19-8
--Hermen Wichgers
--Bette Aerts en Henrick Egberts gesonden en betaald

Jan Jansen snijders van huis en hof en 1½ sch. seijlants
-2-10-10

Daniel Jansen van huis en hof en 6 schepel seijlant
-3-11-2
-- afgerekend met Mr. Daendelt eene plaatse in Suijck en eene in Ems.

Henrick Warmels van huis en hof
-3-2-4

Jan Gerrits ten Holte van huis en hof, 2½ mudde geseijs, 2 mrg. veeneweijde, 1 mrg. in de Wijthaegen
-6-18-4
--Hiervan Egbert Wichgers 4 schilt-3 stv.

Hermen Wichger
-0-16-0

Jan Gerrits ten Holte wed. en Aert Wichgers pachter van huis en hof
-0-19-2

Henrick Sweersen van huis en hof
-2-0-0

Gerrit Jacobs Beeltsnijders erffgen. eijgeners en Jan Henrix pachter van huis en hof etc
-9-10-0
--Gerrit Berents an mijn broeder Marten gesonden.

Lambert Thijssens erffgen. eijgeners en Egbert Gerrits pachter
-5-0-0

Jan Henrix Melis hooven en 2 mudde seijlanmts
-3-3-4

Henrick Dick eijgener van huis en hof etc.
-6-2-0

Guert Drijessen eijgener en Heijmen Dick pachter
-2-15-0

Jenne Schuirmans eijgenerse van huis en hof
-1-2-8

Sibille van Dompselaers van huis en hof, verpacht an Toenis Gerrits
-1-2-8

Jan Guerts wed. van haar huisken en hoofken
-0-10-0

Aelbert Jansen smit van huis en hof
-3-2-6
--afgerekend met meister Willem Smit

Tuenis Wolters, van huijs en hoff
1-14-0

Peter Gerrits eijgener en Harmen Coers pachter van huijs en hoff
-1-14-..

Aert Harms van huijs en hoff en noch 1 hoppenhoff van 1 sch., 5 mudde geseijs. met eijcken hegge ende 2 mrg. int Oenderbroeck.
-8-9-2
--Hendrick Cornelis bet. 2-7-1661.
--Hiervan de Overpander (van Veluwe) van de twee mrg. int Oenderbroeck 2 schilt.

Enige landerien van St. Catharinen vicarie in Epe
-26-13-..
--pachter Aert Harms
--Jan Ricks heeft de helft hiervan betaald 24-11-1662.

Peter Gerrits Brouwers huis, hoff, brouwerie en landerien
-10-0-0

Berent Henrix tot Hattem eijgener en Dirick Buijtenhuis pachter van huijs en hoff
-2-12-8

Henrick Egberts Pijkerens van huijs en hoff en 2½ schepel geseijs.
-3-4-4

Alphert van Huets erfg. eijgheners en Dercik Toenis pachter van huijs en hoff
-6-2-8

Egbert Henrix wed. c.s. van huijs en hoff
-2-8-0

Henrick Gerrits snijders van huijs en hoff en 3 sch. land,
-1-12-0

Jan Henrix schoelapper van huijs en hoff
-0-19-8

Olof Aelberts van huijs en hoff en 1 sch. geseijs.
-1-18-10
--Is betaald tevens voor ½ mrg. in Emsterbroec

Oloff en Egbert Aelberts hoff in de Oosteric
-0-14-0

Item van Marten van Heijden in pandschap 1½ mld. geseijs.
-1-10-0

Noch van Aert Bengert 1 sch.
-0-6-8

Marten van Heijden van huijs en hoff en 1 sch. zaailand
-4-3-0

Jan Janssen wannemaecker van St. Anthonie gilde een hoff
-1-0-0

Sijn huijs daer op staende
-0-11-0

Johan Torsius van huijs en hoff daer sijn soone in woont en 1 sch. seijlandts
-1-17-4

 

Willem Willemsen Grave van huijs en hoff
-1-4-0

Heeft nog met sijn broederts en suster 1 mudde seijland en 1 hoff van ½ sch.
-2-0-0

Van de wed. Huekelums ½ sch. geseijs.
-0-4-8

Gerrit Harms onderscholtis van huijs en hoff
-1-4-0
--Dries Berents voor sijn landheer betaald.

Cent Melcherse Vinck van huijs en 3 hoven en 1 sch. land
-3-3-0

Lubbert Henrix goet: Willem Jansen smit
-1-10-0
--afgerekend met meister Willem

Henrick Dick
-1-0-0

Peter Gerrits
-1-0-0

Jan Torsius
-1-0-0

Lambert Horst en Willem Everts.
-1-0-0

Cornelia en Grietje Gerrits 3 sch. land en drie mrg. maar daar comt Aert Bengert wat af
-3-0-0
--Evert Egberts heeft van een halve mrg. betaald en noch van land van Jan van Zutphern aangekocht betaald.
--Jan Sanders betaald 10 stv.
--de kerkmeesters betalen hun quota.

Johan van Huekelums van huijs en hoff en 5/4 mrg. weijland
-2-17-8
--Meister Willem heeft het derdendl. afgerekend.
--Johan van Osenbrugge 2/3 afgerekend.

Johan Wichmans c.s. van huijs en hoff
-1-8-0

Cornelis Tuenis Nuck eijgener en Crin Tijmans pachter
-3-4-6
--afgerekend tevens voor Drostencampje en de Vogel hegge.

Aert Jansen Bengers van huijs en hoff en 3 mudde seijland
-5-7-0
--de moeder betaald.
--nog Henrick Egberts gesonden.

2½ schepel toebehorende Crin Tijmans, item ½ mrg. int Eper en ½ mrg. int Emsterbroeck
-1-13-0

 

Jan Lamberts Horst van huijs en hoff en 1 mudde landts toebehorende Steven Smit.
-3-6-0
--Steven Smit betaald.

Cent Melgers van Vijsen goet en Jochemn Berent pachter
-8-5-9

Tuenis Henrix van huijs en hoff en 3 sch. seijlants
-2-8-5

Jochem Berents van huijs en hoff
-1-12-8
--Aert Dercks betaald.

Henrick van Dompselaer eijgener en Henrick Gijsberts pachter van den Quickboorn
-5-10-6
--Mons. van Dompselaer betaald en juffr. Schous de andere helft.

Gerrit ten Holthe scholtis en Marten Gerrits eijgeners en Gerberich pachter
-7-1-8

Rick Aertsen van sijn goet
-19-4-10

Jan Berents kerkckmr. tot Epe van huijs en hoff en 1 mudde seijlands
-2-10-3

Henrick Aerts c.s. van huijs en hoff, 2 mudde seijlands, 1 mrg. hoijlands in de Withaegen.
-4-12-6

Gerrit Jacobs Beeltsnijders erfg.
-2-0-..

Derrick Gerrits van huijs en hoff en 1 mudde seijland
-2-10-..

Van Egbert van Hueckelum 1 mudde geseijs. modo Henrick Janss
-1-6-8

Tuenis Jans tot Harderwick eijgener en Lubbert Jans pachter van huijs en hoff etc.
-4-7-12

Juffr. Mechtelt van Rijsewick eijgeners en Roeloff Reijnders pachter van huijs en hoff etc.
-7-15-4

De voorss. Roeloff Reijnders van Jan Van Hueckelum overpander 3 ½ mudde geseijs.
-6-4-4
--Mons. van Dompselaer dit betaald

Lambert Jansen Horst van huijs en hoff en noch 1 sch. geseijs.
-2-0-5

 

Sander Martens en Jan Sanders van huijs en hoff en seijland
-4-8-4

 

Willem Everts van huijs en hoff en 2½ mudde geseijs.
-4-7-4

Willem Berents van huijs en hoff en saijland
-3-14-4

Jacob Jansen Toijer van twee hoeven sonder huijs en 3 mudde geseijs.
-4-3-4
--Lambert Horst bet. hiervan 11 stv.

Jan Lubberts met d´suster van huijs en hoff en 2 sch. geseijs.
-1-15-2
--Olof Aelberts heeft hier 1 Keizer gld. van betaald

Joost Asmus van St. Catharinen vicarie daer Aert Harms pachter van is 3 spint
-0-8-8-

Het huis hier op staende coomt Joost Asmus toe
-0-12-0

Van Peter Gerrits 2½ spint geseijs.
-0-3-4

 

Jan Tuenis huis en 2 hoeven
-0-11-6

Jacob Jansen Toijer van huis en hof
-0-16-0

De kerckegoederen in Epe omtrent 30 molder
-51-9-0

 

 

Uitheemsen in Dorp

 

 

Mette en Grieje Gerrits op de Kleijne Burgerenck, 1½ sch. pachter Henrick Warmels. Item 3 sch. en noch 1 sch. andere pachters.
-1-16-8

Wichgert Henrix eigener en Henrick Warmels pachter van 3 sch. opde Laerenck
-1-6-8

Het Dorper Gilde land pachter Rick Aerts groot 1 mld.
-1-6-8

 

O:L:V: Vicarie (Onze Lieve Vrouwenvicarie) daer van de erfg. van Dompselaer collatueren van zijn is bij de soone van burgermr. Heerde genoten
-8-5-8
--De predikant Coopsen heeft bet.

De kinderen van Evert van Dompselaer van haere Oostercamp en Muijsmerckt
-9-9-0
--Hier van Henrick Dick van de Muijsmerckt en .... bet.

Gerrit van Dompselaer van 1 beemweide van 1½ mrg.
-1-5-0
--Henrick Jans heeft bet.

Jan Berents Mouw tot Elspeet van 3 sch. op den Burgerenck
-1-0-0

Helmich van Tweenhuijsen huis, hoff en 2½ mudde geseijs en 13 a 14 mrg. heetvelt.
-5-1-6
--Afgerekend o.a. voor den Lochtenbergh.

Egbert Daendels scholtis tot Heerde 2½ mudde geseijs. en 1 mrg. int Eper broeck.
--Afgerekend met burgermr. Daendels en gedeeltelijk verrekend wegens "het kind van mijn broeder zaliger wegens een jaar pacht van de Wolffscamp"

 

 

Burgermr. Roeloff Hegeman van 7 mrg. geseijs en 5 mrg. weiland
-12-13-8

Jan van Gaelen t Hattem van 1½ mudde op de Derper enck en 4 sch. te Noorle.
-3-6-8

 

Gerrit Gerrits te Noorle 4 sch. en 1½ mudde op de Eeper enck.
-3-6-8

Hier bij een weijde van ¾ mrg. met elsen struijcken beloopende
-0-13-4

 

Gerrit van Hueckelum overpander 1 mld. geseijs. modo de kercke
-1-6-8

 

Derrick Gerrits tot Oen 2 hoofkens ellick van 1 spint
-1-3-4
--Henrick Claes bet.

 

Item 2 mld. geseijs. op de Eper enck en t Noorle.
-2-13-4

 

Item noch vant holder van 3 sch. van Henrick Gerrits erffg.
-1-0-0

 

Aeltjen Mouwen tot Harderwick 6 sch. ant Fleervelt.
-2-0-0

 

Het Convent vant Clarewaeter vant erve Claerbeecke groot omtrent 5 mudde, 2 mrg. hoijlant en noch omtrent 6 mrg. weijlant met gagel en andere struijcken, pachter Peter Gerrits en de erfg. van Guert van Hueckelom van 8 mrg.
-16-13-8
--Cornelis Nuck, Mr. Cent (Melchers), Henrick Dericks en Henrick Peters wed. bet.

St. Anthonis Vicarie en ermen landerien in Epe.
-19-14-2
--de coster bet.