Dorpspolder Epe-Emst; uittreksel notulen 1838-1930

door Evert de Jonge

Tijdens mijn onderzoek naar de geschiedenis van het Veluwse waterbeheer maakte ik ook aantekeningen uit de archieven van de zogenaamde dorpspolders, die van 1838 tot 1968 functioneerden in het toenmalige Polderdistrict Veluwe. De studie resulteerde in een boekwerk over de 1000 jaar watergeschiedenis op de Veluwe.
Het leek mij nuttig de aantekeningen over de Dorpspolder Epe-Emst beschikbaar te stellen voor de website van onze vereniging. Hierdoor komen historische feiten, vooral over waterleidingen en verharding van wegen en over allerlei bestuurders en zogenaamde geërfden (ingelanden) van de polder die gelegen was oostwaarts van het Griftkanaal, beschikbaar voor een groter publiek.
Voor wie meer wil weten over de geschiedenis: E. de Jonge e.a (red), Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe (Utrecht 2007), beschikbaar in de bibliotheken en het streekarchief.

N.B.: de notulen zijn aanwezig bij CODA (Apeldoorns Archief) in: Archieven Dorpspolders.

 

Invnr. 192: Notulen geërfdendagen Epe/Emst, 1838-1878

 

1838: J. van Essen Brouwer, president poldermeester (PPM)

-de Poldermeesters (PM), secretaris en ontvanger moeten conform reglement Rivierpolders een beloning krijgen.

-er is echter weinig werk; de schouw over de Kleine Wetering.

-daarom traktement: PM 40, secr. 20 gld.

-ontvangsten bedragen jrl. 300 gld.

 

30-9-1839:

-er moet een lijst komen van drie kandidaten PM wegens aftreden per 1-1-1840 van W. Overbosch, PM.

-stemmen: W. Overbosch 16, R. Lysen 14 en A. Brouwer 14

-rekening over 1838: zal gecontroleerd worden door drie leden

-2 hoofdingelanden treden af; volgt een lijst met nieuwe kandidaten en hun stemmen, iedereen 16 stemmen.

 

5-8-1840:

-De burgemeester van Epe verzoekt om uitdieping van riviertje de Grift, dat zou al 50 jaar niet zijn gedaan. Een geërfde is van mening dat het een plicht van de onderhoudsplichtige is, de polder ruimt alleen. Bovendien is er nu een kanaal, dus is het geen probleem.

-Er komt een schouwpad langs de Kleine Wetering en een brug bij Papencamp.

 

1841:

-PPM nu W. Overbosch i.v.m. + J. van Essen Brouwer.

-drie kandidaten voor de opengevallen plaats.

-secretaris- ontvanger Lubbertus van Gerrevink gaat verhuizen; er zijn drie kandidaten voor de functie.

-ontvangst over 1840, totaal 476 gld, minus uitgaven, blijft batig saldo: 178 gld.

 

1842:

-P.C.W. van der Feltz gekozen tot secretaris-ontvanger.

-S. Boeve wordt ook PM

-er is een kascommissie

-verkiezing hoofdingelanden

 

1850: (3 leden aanwezig)

-handelt over verkiezingen.

 

6-4-1864:

-Gemeenteraad van Epe heeft 28-10-1863 de ingelanden van de Dorpspolder (DP) Epe/Emst gewezen op hun onderhoudsplicht van De Grift.

Antwoord: Deze waterweg ligt ten westen van de polder; bovendien wordt er door de vele papiermolens geloost. Bovendien onderhield tot 1835 de polder De Veluwe de dijk aan de oostzijde om te voorkomen dat er water overstroomde. In genoemd jaar werd per reglement het onderhoud van de dijken van De Grift overgedragen aan de gemeenten Apeldoorn-Epe-Heerde, terwijl de ingelanden voor onderhoud en ruiming moeten zorgen. Dit werd weer door het polderbestuur uitgevoerd door aanbesteding. De aannemers moeten tijdig de gemeenten over het ruimen inlichten. Dus indien de gemeente nu nalatig onderhoud constateert heeft zij dat aan zichzelf te danken. Bovendien door aanleg van het kanaal is overstroming uitgesloten, zeker in het gebied oostelijk van De Grift. Het onderhoud is dus alleen nog van belang voor de landerijen westelijk van De Grift. Dus onze geërfden vinden niet dat zij ermee belast moeten worden.

-Gage: 40 gld. voor beide PM, 20 gld. voor de ontvanger en 5% van de ontvangst.

 

1867:

-Sarris Boeve neemt ontslag, opvolger Gerrit Bibo. W. Overbosch nog in functie.

-Klacht over De Grift: naar gemeente verwezen.

 

1868:

-Commissie onderhoud De Grift (Jhr. Mr. J.F.H. van der Feltz en Mr. J.E.H. baron van Nagell), hebben een onderhoud gehad met de gemeente Epe. De laatste neemt onderhoud en toezicht ter hand; het zal jaarlijks publiekelijk worden aanbesteed. (2/5 voor de gemeente en 3/5 voor de polder). Ook bij onvoorziene omstandigheden zo verdelen; men gaat akkoord.

 

1871 (11 geërfden aanwezig)

 

1877:

-PM: Bibo en Overbosch, secretaris: Van der Feltz.

 

1878:

-aanwezige geërfden: Hendrik Overbosch (voor erven H.W. Overbosch), H. Veldman, Jannes Vijge, G. Vorstelman Jzn., Jacob Westerink, L. van Niersen, Egbartus Elshorst, Tiemen Kamphuis, P. Dalhuizen, W. van Essen, Pieter Berkhoff, Arent Bibo, R. Kamphuis, R. van Zuuk, J. Brummel, Bartus van Zuuk, Jan Struikenkamp, W. Overbosch, G. Bibo en P.C.W. van der Feltz.

-Van der Feltz neemt ontslag; opvolger W. Wensink.

 

Invnr. 193 Notulen geërfdenvergadering 1878-1930

 

Rooster van aftreden voor in het register:

G. Vos PM Emst 1946-1973

F.A.G. Nooteboom PM Epe 1947-1970

H.C. Heering Hoofdgeërfde 1915-1952

H. Heering Hzn. Idem 1952-1972

 

20-11-1878 (5 geërfden aanwezig)

-Ontvangt fl. 410, uitgaven fl. 495, tekort fl. 85

 

1879 (2 vergaderingen, eenmaal 11 leden aanwezig)

-Dijkgraaf (DG) Veluwe stelt verbreding Nieuwe Wetering voor. Men voelt er weinig voor; het heeft geen nut. Slechts enkele gedeelten ‘Hinckel’ en ‘Lintgoor’ zouden er baat bij hebben. Lid Van der Feltz stelt voor wel positief te reageren, maar met een behoud inzake de bijdrage kosten. Aangenomen.

 

1881:

-W. Overbosch eervol ontslag wegens hoge leeftijd; was 46 jaar PM. Jacob Breedenoord volgt op maar nam 1882 al weer ontslag.

 

1882:

-Reinder van Zuuk PM, nadat de 15 leden - mede namens afwezigen - 53 stemmen per briefje hebben uitgebracht, blijkt hij de meeste stemmen te krijgen.

 

1883:

-Dijkstoel Veluwe geeft toestemming voor het graven van een waterleiding langs de linkerzijde van de Grote Wetering in het Eper- en Emsterbroek met een sluisje in de Grote Wetering.

 

1885:

-Dertig geërfden waaronder vertegenwoordigers van de kerk, diaconie en St. Antoniegilde aanwezig.

-PM G. Bibo +; er zijn twee kandidaten PM: 1ste: Jan Bibo, landbouwer te Epe, en 2de: Annes Johannes Brouwer, bierbrouwer te Epe.

 

19-8-1885: 2e vergadering van dat jaar waarop ca. 150 geërfden aanwezig zijn.

-Dijkstoel laat weten dat er geen meerderheid in stemmen is voor een nieuwe PM; dus graag nieuwe voordracht; Jan Bibo wordt weer de 1e kandidaat.

Echter Bibo heeft onvoldoende bundertallen; discussie of dat kan, 41 ja, 26 neen. In oktober 1885 wordt Bibo PM.

 

1886:

-Blijkens telling hebben alle geërfden samen 201 stemmen.

-begroting: 1886 gld.

-over aanschaf legger met kaarten van de dorpspolder op voorstel DG: doen, kost ca. 150 gld.

 

1887 (2 vergaderingen)

-Jan Koldewijn wil een weg vanaf Emsterdijk noordwaarts langs de Kleine Wetering en of dat publiekelijk aanbesteed kan worden. Discussie; het is toch eigendom van de aanwonenden. PM zal dit onderzoeken.

 

1888:

-Discussie over een uitweg in Vemderbroek en de daarvoor noodzakelijke grondaankoop.

 

1889:

-Traktement secretaris wordt verhoogd naar 45 gld. De ontvanger vast traktement van 25 gld.

-Reglement van orde opgemaakt:

art. 1: De Geërfdendag wordt ten huize van dhr. Essenburg te Epe gehouden, ’s morgens 11 uur, zo dikwijls de PM het nodig achten.

Art. 2: Oproep door aanplakken en afkondigen via biljetten o.a. in NH-kerken en RK-kerk, 14 dagen van te voren en 3 dagen in de meest gelezen dag-of weekbladen.

Inzage stukken bij secretaris.

Art. 3: Op de vergadering moet de presentielijst worden getekend; op volgorde lijst zal worden gestemd.

Art. 4: Als een half uur voor de vergadering het aantal vereiste deelnemers niet aanwezig is zal worden verdaagd.

Art. 5: De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en na goedkeuring ondertekend.

Art. 6: Geen lid voert het woord dan na het de voorzitter te hebben gevraagd. Hij die van het onderwerp afwijkt of ongepaste uitdrukkingen bebezigd, of de orde verstoort, kan daartoe door de voorzitter het woord ontnomen worden.

Art. 7: Het stemmen gebeurt mondeling met ‘voor’ of ‘tegen’, zonder enige toevoeging. Zij die tegen een genomen besluit zijn kunnen dat in de notulen zonder protest of beweging van redenen doen vermelden.

 

1889:

-Besluit over een weg in het Vemderbroek; zal aan DG bekend gemaakt worden.

-Er kan een 3e PM bijkomen; kandidatenlijst moet worden gemaakt.

-De Provincie heeft het reglement van orde goedgekeurd (met enkele kleine wijzigingen)

-Jan Sangers wordt de 3e PM.

 

1890:

-Over de kaden in de dorppolders zal de Dijkstoel worden aangeschreven.

-Verdeling waterkering of -kade:

I: Nieuwe Wetering Onderhoud dorpspolder

II: Kleine Weteringdijk Idem (eigendom = aangelanden)

III:Kade langs deel Gr. Wetering Idem (idem)

IV: Kade Vemderbroekerleigraaf ….

V: Kade langs Vaassense Kleine Wetering Voor een klein deel: Dorpspolder

 

1893:

-Ontvangen en uitgaven gelijk: fl. 748,66.

 

1894:

-weer over Vemderbroek.

 

1895:

-De gemeente Epe wil een bijdrage voor de uitdieping Grift; is verzand en er zijn ‘klippen’.

-Daar was in de begroting niet op gerekend, terwijl er ooit besloten is dat wij 3/5 betalen. Voorstellen: niet meer dan 1/3 bijdragen en niet meer dan fl. 50 en eenmalig voor het uitdiepen fl. 150, immers het is niet in ons belang, want de Grift ligt buiten de polder.

-L. Bonhof: De polders Heerde en Vaassen betalen echter niets.

-Na stemmen over begroting: 8 tegen, 5 voor; dus post begroting Grift weggestemd.

-De 3 PM zijn wel voor, ook J. Mulder die herinnert dat er vroeger wel belang bij de Grift was.

 

6-11-1895:

-Brief gemeente Epe dd 21-10-1895 behandeld: Epe beroept zich op de plicht aangenomen in 1868; die ook door Prov. Staten was goedgekeurd.

Besluit: voorstel van vorige vergadering in herstemming. Nu 13 voor 2 tegen.

-A.J. Brouwer verzoekt herstel van de weg langs de rechterzijde van de Kleine Wetering.

 

16-4-1896

-Voordracht PM: Jan Bibo en Frederik Conradus Tijssen, die echter in DP Oene woont.

 

Overige zaken in 1896 (en 1897): begroting.

 

14-4-1898:

-PM Reinder van Zuuk en Jacob Westerink, landbouwers te Epe.

 

11-5-1898:

-Aanwezig: A.J. Brouwer, W.A. baron van der Feltz, W. Wensink (secretaris), Jan Bibo en PM Van Zuuk.

-Begroting: inkomsten fl. 634, 91, uitgaven fl. 538,61, over fl. 96,30.

 

18-4-1900:

-PM: Jacob Willem Slijkhuis en Annes Johannes Brouwer, landbouwers te Epe.

- Annes Johannes Brouwer verzoekt herstel van de weg langs de rechterzijde van de Kleine Wetering. Wordt onderzocht.

-Gemeente Epe schrijft over een slechte duiker in de grindweg van Epe - Oene, bij de wed. Jacob Bredenoord. Antwoord: is die wel van PD?

 

2-5-1900:

-Hoofdgeërfde: L.C. baron van der Feltz, wordt door 21 van de 25 aanwezige leden gekozen.

 

6-6-1900:

-Brief aan gemeente Epe; de duiker zal wel gemeenschappelijk bezit zijn.

 

17-4-1901:

3 leden aanwezig.

 

9-4-1902:

-Rekening 1901: fl. 799, 86 min fl. 602,16 = fl. 197,70 over.

-PM: Jan Bibo en Jacob Westerink.

 

14-4-1901:

-Aanwezig: kerk, pastorie, A.J. Brouwer, Jan Sangers, H. Kamphuis Rzn, B. de Weerd, W.A. baron van der Feltz, en de freules van der Feltz (niet lijfelijk aanwezig) en R. van Zuuk; samen 11 stemmen.

-Bestuur: Jan Sangers; twee afwezig: Jan Bibo (ziek) en W. Wensink.

-Voordracht PM: R. van Zuuk, A.J. Brouwer en L.J. Keizer.

 

28-9-1904:

- A.J. Brouwer vraagt wanneer de waterleiding wordt gegraven - die door de Dijkstoel is goedgekeurd - door het Eperbroek langs de Grote Wetering, nabij het huis van H. van Til. Bestuur: z.s.m. wellicht volgend jaar.

 

19-10-1904:

-Bestuur wil enige waterleidingen in Vemderbroek ‘omriggelen’met draad. Volgens geërfden moeten eigenaren percelen dat doen, na aanzegging binnen 14 dagen.

-H.J. van Dragt en A. Bonhof willen een uitweg van Vemderbroek naar de Oenerstraat, zodat de eerst genoemde vanaf een in eigendom zijnd perceel aansluiting krijgt op de polderweg. Is tevens ten nut voor de polder.

 

11-4-1906:

-Kandidaten PM: Jan Post, Sarris Nieuwenhuis en Frederik Jonker; allen uit Epe.

 

2-5-1906:

-Hoofdgeërfde: L.C. baron van der Feltz, wordt weer gekozen.

 

25-9-1907:

-Bode aangesteld voor fl 25 per jaar.

-Er zijn enkele bezwaren tegen de keur in de polder en de nieuwe waterwegen, o.a. tegen de nieuwe waterleiding op het Vlekkertseveld.

-Geërfde H.C. Heering: de Dijkstoel moet deze over het Landgoed Hinckel leggen, want dan zal het water beter weglopen. Opzichter Dorst van de DIJKSTOEL weet daar alles van. Overigens wordt Dorst een gratificatie toegekend.

 

1908: 4 vergaderingen.

 

8-4-1908:

-Jan Bibo 1e kandidaat als PM.

-Reglement traktementen conform schijven DIJKSTOEL.

PM: fl. 50 per jaar.

Secretaris: fl. 55 per jaar.

De ontvanger: 6% van de ontvangsten met een max. van fl. 45

-Moet er een opzichter komen? Neen.

-Reglement van orde herzien:

--art. 1: Vergaderingen in Wapen van Epe, aanvang 10 uur.

--overige conform Polderreglement Veluwe, art. 108-111.

 

29-9-1909:

-J. Westerink stelt voor een legger van wegen, kaden en waterleidingen met een kaart te maken. Moet naar DIJKSTOEL wegens de hoge kosten.

 

7-3-1910:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 73 stemmen.

-Op verzoek van enige geërfden wordt gesproken over de verharding van de weg langs de Nieuwe Wetering vanaf de grens met Oene tot aan de grens met Vaassen benevens de Papenkampsweg.

NB: Namen van de verzoekenden: J. Westerink, Jan Westerink, G.W. Heering, W.J. Meulekamp, J. ter Wechel, E. Langevoort, H.J. de Weerd, W. van Dragt, D. Scheutert, H. Braakman, A. de Weerd, J. Hamer, A. van Triest, H. Kamphuis, B. de Weerd, L. van Huffelen, H. Riphagen, W. Wijnbergen, H. de Wilde, A.J. de Wilde, E.R. Broekhuis, F. Neuteboom en T. van der Burg.

De kosten worden door Dorst begroot op fl. 11.529,09; om te slaan: fl. 0,88 per hectare.

Na overleg gestemd: 34 voor en 39 tegen.

 

6-4-1910:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 87 stemmen.

-R. van Zuuk treedt af als PM wegens hoge leeftijd.

1e kandidaat PM: Jan te Wechel, landbouwer te Emst.

-Wederom voorstel verharding , nu zonder Papenkampsweg, ingebracht.

Grote vraag: draagt gemeente Epe ook bij?

Dorst denkt van wel, J. Westerink betwijfelt dat, immers Oene heeft ook alles zelf betaald.

Voorstel: onderzoek evt. bijdrage gemeente Epe.

 

2-11-1910:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 55 stemmen.

-Gemeente Epe draagt niet bij aan verharding. Er is fl. 200 aan vrijwillige bijdragen toegezegd.

Wederom stemming: 33 tegen en 22 voor.

-Er wordt fl. 30 besteed aan een nieuwe waterleiding in de Brand achter het Hul

J. Westerink: Echter moet die uitwateren op de Kleine Wetering aan de zuidzijde van de Keepelswegje? Volgens D.J. Spijkers is het achter het Hul een treurige toestand met het water; wil het daarom via de Emsterdijk. Dat zal niet lukken denkt Westerink.

- Westerink wil een fietspad langs de Nieuwe Wetering, met sintels, t.b.v. de kinderen die naar de Geerstraatschool gaan. Bestuur; is een zaak van gemeente Epe.

-Nu enkele percelen als bebouwde eigendommen zijn geherclassificeerd moeten de stemmen worden bijgesteld.

 

3-5-1911:

-Herclassificering via Gedeputeerde Staten naar Gecombineerd College. Provincie: verspreide percelen broekland, marke- of heidegronden zijn te laag aangeslagen. Bijvoorbeeld: De Wormse Maten betalen te weinig terwijl er wel wordt afgewaterd in de Grote Wetering.

 

10-4-1912:

-Jan Post 1e kandidaat PM.

 

1-5-1912:

-Hoofdgeërfde: L.C. baron van der Feltz, wordt weer gekozen.

 

25-9-1912:

-Voorstel verbetering van de weg Nieuwe Weteringdijk vanaf de Emsterdijk naar het Hul wegens slechte toestand; komt men op terug.

-Een duiker leggen langs de Kleien Wetering tegenover Schoenmakerskampen; akkoord.

 

7-5-1913:

-Aanwezig; een geërfde, 3 PM (Jan Post, Jan te Wechel en Jan Bibo) en de secretaris.

 

22-10-1913

De vraag over de verharding langs de Nieuwe Wetering; gemeente Epe wordt gevraagd of zij ½ of 1/3 willen bijdragen.

 

9-2-1914:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 70 stemmen.

-Wederom kwestie verharding van de weg langs de Nieuwe Wetering en Papenkampsweg. Men wijst op de weg op de Gate waar gemeente bijdroeg; is toch ook een polderweg?

Maar wordt de polderbelasting dan niet hoger?

Voorstel:

Papenkampsweg een jaar na verharding langs de Nw. Wetering; te betalen door de leden in het zuidelijke deel van de polder. De verharding langs de Nw. Wetering: 50% polder, 50% gemeente Epe; totaal 2250 gld. op te brengen door het zuidelijke deel en ca. 2250 door de gehele polder; 4500 gld. totaal voor de polder.

Stemmen: 45 voor, 25 tegen.

 

8-4-1914:

-Jan Bibo 1e kandidaat PM.

 

24-7-1914:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 59 stemmen.

De gemeente Epe wil 50% betalen; onderhoudskosten voor de DP. Er moet wel een lening worden afgesloten; maar 36 stemmen tegen en 23 voor.

 

15-3-1915:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 45 stemmen.

-Nieuwe hoofdgeërfde: H.C. Hering te Oene met 23 stemmen; Van der Feltz maar 12 stemmen.

 

27-9-1916:

-Voorstel: Dragterwaterleiding verbeteren; er zijn bezwaren wegens de duikers en wellingen; wordt verder onderzocht.

 

11-4-1917:

-De DG heeft geschreven over een klacht van J. Bronsink en H. Stegeman over de Dragterwaterleiding. Is er wel voldoende verval te krijgen en moet de duiker onder de grindweg verlaagd worden? Besluit: deskundig onderzoek nodig.

 

24-9-1917:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 31 stemmen.

-J. van Wechel eervol ontslag.

-1e kandidaat PM: Teunis Nooteboom te Epe.

 

3-4-1918:

-1e kandidaat PM: J. Post

-Hoofdgeërfde: H.C. Hering te Oene, kreeg alle 20 stemmen

 

10-7-1918:

-Voorstel verhoging traktementen wordt aanvaard: PM fl. 125, conform andere dorpspolders.

 

24-9-1919:

-Nu het PD Veluwe haar hoofdwaterleiding in orde heeft dienen ook de dorpspolders hun leidingen in orde te brengen. Heering stelt voor de omslag met fl 300 te verhogen. Begroting wordt fl 2307. Akkoord.

-Staat der Nederlanden wil enkel kleine stukjes bij het Kanaal kopen ter verbreding; akkoord.

 

26-11-1919:

-Traktement worden op last Ged. Staten minder verhoogd; 50% i.p.v. 125%.

 

6-4-1920:

-1e kandidaat PM A. van Triest.

 

9-3-1922:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 120 stemmen.

-Het overlijden van de secretaris-penningmeester wordt herdacht; was 44 jaar in dienst.

-Aart Brouwer AJzn. krijgt 130 stemmen als nieuwe secretaris tevens 82 voor het ontvangerschap.

 

19-4-1922:

-1e kandidaat PM T. Noteboom.

-De nieuwe secretaris ziet af van pensioen; zou een te zware last zijn voor de polder.

 

17-10-1923:

-Alleen bestuur aanwezig.

 

19-12-1923:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 83 stemmen.

-verharding Weteringsdijk Vemde - Hinkelschenbrug? Naar gemeente Epe om betaling en onderhoud. Polder wil fl. 200 bijdragen.

 

2-4-1924:

-1e kandidaat PM: J.Post.

 

7-5-1924:

-Hoofdgeërfde: H.C. Hering herkozen.

 

1-4-1925:

-Drie leden: wegen ook in de winter goed onderhouden; nu zijn ze in een zeer slechte staat. PM: door natte weer in de winter is dat niet te doen.

 

7-4-1926:

-Rekening 1925: fl 3608 – fl 1428 = fl 2180 over.

-1e kandidaat PM: A. van Triest.

 

28-4-1926:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 119 stemmen.

-E. Langevoort vraagt om verharding van de Papenkampsweg. Bestuur wil hoogstens fl. 1500 bijdragen. Stemmen: 75 voor, 44 tegen.

 

13-4-1927:

-Aan DG zal worden gevraagd om een sluisje op de plaats waar de Heidemij de Weteringsdijk heeft doorgestoken, alsmede van verwijdering van de grond bij de Leigraaf.

 

28-9-1927

-Men wil een sluisje op de plaats waar de Heidemij de Weteringsdijk - bij de Leugenbrug - heeft doorgestoken. Van de Heidemij zal 50% (fl. 50) worden gevraagd.

 

4-4-1928:

-1e kandidaat PM: T. Nooteboom.

-W.J. Hegeman wil verbetering van de sloot bij zijn huis. PM: we zullen trachten het te doen.

-Nieuwe sluisje aan de Grote Wetering voor rekening van de DP nemen? Begroot op fl. 70,50. Akkoord; bediening door H. Roelofs.

 

3-4-1929:

-Aanwezig: PM, hoofdgeërfde, secretaris en een geërfde: Jac. Stegeman.

-Deze wil een doorgraving van de Weteringdijk in Vemderbroek weer dicht zien. Opzichter PD aanschrijven om dit te doen.

 

2-4-1930:

-Aantal aanwezigen en hun volmachten vertegenwoordigen 86 stemmen.

-1e kandidaat PM: J. Post.

-DG aanschrijven over een dichtgespoelde waterleiding ontstaan door het uitdiepen van het Kanaal.

 

7-5-1930:

-Hoofdgeërfde: H.C. Hering herkozen.