De jaarvergadering wordt op donderdag 13 november 2003 in Restaurant Post , Dorpsstraat 10 Oene gehouden. Aanvang 19.30 uur (precies).

 

Agenda

1Opening

2Verslag van 07-11-2002

gepubliceerd in Ampt Epe nr 144

3Jaarverslag secretaris

gepubliceerd in Ampt Epe nr 144

4Jaarverslag penningmeester

- verslag kascommissie

- benoeming nieuw kascommissielid; aftredend dhr. J Baak.

5Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar de heer M. Endendijk.

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden.

6Mededelingen

7Rondvraag

8Sluiting

 

Na de vergadering om ca. 20.00 uur zal mevrouw Lijda van den Bremen-Jonker uit Epe een lezing verzorgen:

Vertellenderwijs

Mevrouw Lijda van de Bremen-Jonker is bij ons allen bekend door haar verhalen in ons blad.

Ze zal ook het dialect niet schuwen.

Introducés zijn welkom; zij betalen E 4,-

Noteer de datum in uw agenda:

Donderdag 13 november om 19.30 in Restaurant Post in Oene.