In het aprilnummer (222) staat hel volgende te lezen

‘Eindelijk vrij, maar nog lang niet thuis’: het laatste deel van de notities van de in 2016 overleden Frits Bretveld, door Theo Somsen bewerkt voor ons blad. Bretveld had nog een lange weg te gaan.

Willy Smit-Buit laat ons delen in de herinneringen die kleinzoon Teunis van Lohuizen (geboren 1822) had aan grootvader Teunis (gestorven 1830). Iemand die hij erg bewonderde: ‘Jammer, dat hij niet in de gelegenheid geweest is wis- en werktuigkunde en iets dergelijks te leren, want hij was energiek en ondernemend. (…) Wat hij al niet getimmerd heeft en geknutseld grenst aan het ongelooflijke.’

Henri Slijkhuis behandelt in deze tweede aflevering van de landbouwgeschiedenis in onze gemeente vooral de tweede helft van de negentiende eeuw. De dalende prijzen voor onder andere granen (door import vanuit Amerika) betekenen een crisis voor de boeren hier. De prijzen voor veehouderijproducten dalen ook, zij het minder, waardoor met name de varkenshouderij zich goed kan handhaven: de export floreert waardoor exportslachterijen ontstaan. Ook komen er zuivelfabrieken. Vernieuwingen in de landbouw (kunstmest) leiden tot informatieavonden voor de boeren. Daarover meer in een volgend nummer.

Villa Epeke, een markant gebouw op de hoek Hoofdstraat/Julianalaan. Maar nog markanter waren de bewoners. Jan Paasman schreef een lezenswaardig artikel over hen. Helaas werd het huis, dat diverse namen kende in zijn bestaan, in 1966 gesloopt ten gunste van de bouw van de Rabobank. Ook dit gebouw is inmiddels onder de slopershamer gevallen ten gunste van het appartementencomplex Florin.

‘Wir haben es nicht gewußt’ is een veelgehoorde kreet, als we het hebben over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Toch was er eind 1938, na de Kristallnacht, wel degelijk besef van de moeilijke situatie van de Joden in Duitsland. Op 14 november 1938 besluit de kerkenraad van de hervormde gemeente te Epe een telegram te sturen aan minister-president Colijn met het verzoek al het mogelijke te doen om het leed van de Joden te verzachten en de grenzen te openen voor vluchtelingen.

In het laatste artikel van dit nummer geeft Nienke Brendeke een schets van de economische ontwikkeling van Oene na 1800. Mooi de aansluiting te zien met het artikel van Henri Slijkhuis.

Verder treft u aan: ‘Uit de vereniging’ en de ‘Evenementenagenda 2019’. Lees ook de artikelen van de Stichting Broken Wings ’40-’45 en het pilotproject Citizen Science (Wanda de Winter).

De redactie hoopt dat u ook dit nummer weer met plezier zult lezen.