Inventarisnummer 392:

De verpachte percelen zijn genummerd. De a-nummering betreft de periode 1606 - 1660 en de b-nummering 1690 - 1714. Percelen uit de eerste en de tweede periode hoeven qua naam niet identiek te zijn. Ook zijn een aantal percelen niet traceerbaar. Dit is het gevolg van de jaren dat het kapittel niet optrad als verpachter (1666-1690). Na nummer 34 volgen een aantal percelen die pas vanaf 1690 in de registers voorkwamen. Dezen hebben dan ook alleen een b-nummer.

Onder het jaartal staat eerst de naam van de pachter.
Op de regel daaronder staan zijn/haar borgen genoteerd.

1a. De Ham.

 

1606
Gerrit Everts van Noor(ling)
Jan Ludolphs, Henrick Brants

1629
Helmich van Venen

1635
Idem
H.J. Haechdoorn

1641
Jan Beernts
Roeloff Jans, Gerrit Wychers

1648
Idem
H. Schuurman, idem

1654
Henrick Reynders
Gerrit Schuerman, Jacob Henrycks

1660
Helmich van Veen
Gerrit Gijsberts, Jan Steeffs

 

1b. Den Ham; het achterste deel na de Wolsche wetering, gr. ong. 2 1/2 mrg.

1690
Gerrit Henricx, rademr.
R.D. Brouwer

1696
Gerrit Dirx
idem, Herman Jansz op den Belt

1702
idem
Henric Sourtsz, wachtmr., Hendrik Gerrits

1708
idem
Derck Willems, D.R. Brouwer

1714
idem
Henric Gerrits, Aelt Brouwer

1720
idem (Brouwer)
idem/idem

 

2a. Rijetop (Riettap)

1606
Henrick van Groeningen
Gerbert Bernts, Gerrit Everts

1629
Jorrien Henricks

1635
Idem
Jan Schuirman

1641
Idem
Gerrit Wichers, Roeloff Janss

1648
Idem
Idem, Jacob Henrciks

1654
Idem
Harmen Reynders, idem

1660
Gerrit en Evert Wiggers
H. ten Veen, Gerrit Gerrits

 

3a. De Sompen, groot 5 morgen, waarvan de helft van de Pastorie is.

1606
Jan Brants
Jeliss Brants, Steven Gerrits

1629
Henrcik Bernts

1635
Goossen Henricks
Jan Derricks Schuirman

1641
Willem Jacobss
Gerrit Wichers, Jan Gerrits

1648
Idem
Idem, Jan Beernts

1654
Idem
Dirck Gerrits, Jacob Henrciks

1660
--

 

4a. Voorlandt (Veerlandt)
1606 Gerrit Rutgers
Steven en Jacob Gerrits

1629
Grietgen Gooossens

1635
Gerrit Stevens
H.J. Haechdoorn

1641
Jan (= Gerrit) Stevens wed. Marichgen Beernts
Jan Gerrits, Jan Beernts

1648
Gerridt Schuurman geh. met de weduwe M.B.
Gerrit Wychers, H. Schuerman

1654
Idem
Henrick Reynders, Jan Lubberts

1660
Jacob Wolters
Kempe Luloffs, Jan Stevens

 

4b. Twee akkers: het achterste Veerlandt. ( 2 morgen in het Agterbroeck)

1690
Jan Aerts tot Oosteroene
Arent van Munster

1696
idem met Arent van Munster
Herman Jansz

1702
idem
Arent van Munster en H.J. op de Belt

1708
idem
Wolter Beeuws , Gerryt Nyssingh

1714
Gerrit Dirx Muller
Dirck Jans Muller, Frederick Dircxz

1720
idem
Frederick Dircz/idem

 

5a. In het Oenderbroeck: Coirtwaer, gr. 1/2 mergen.

1606
Gerbrant Brantss
Henrick van Veen, Bernt Jansz

1629 Lambert Cornelisz

1635 "Bij het land geheten Doornebosch" --

1641
Idem

1648
Egbert ten Holte
Willem Gerrits

1654
Idem
Idem, Derrick Gerrits

1660
Idem, schout
Lambert ten Holt, Jan van Steenbergen

 

6a. In het Oenderbroeck, gr. 1/2 mergen.

1606
Lambert Wichmans
Steven Gerrit , Jacob Gerrits

1629
--

1635
--

1641
Willem Gerrits, onderschout
Roelof Jans, Gerrit ten Holt jr.

1648
Idem
Egbert ten Holt

1654
--

1660
--

 

7a. De Elst (vanaf 1635: de Elst met Fertfelt)

1606
Lubbert Aerts
Bernt Jans, Jacob Bernts

1629
Jacob Janss

1635
Idem
Jan Schuirman

1641
Zijn wed., Heiltgen Dirx
Willem Egberts, Jan Beernts

1648
Idem
Gerrit Wychers, idem

1654
Idem
Lubbert Lubberts, Gerrit Schuerman

1660
Idem
Lambert Everts, Helmich van Venen

 

7b. De Halven Elst met den predikant van Oene in gebruik, met 1 mrg. zaailand genaamd het Farfelt. voor

1690
H.J. op de Belt
Jan Jan Toback

1690
Herman Jansz op den Belt
Jan Jans Toback

1696
idem
Derck Willems, Arndt van Munster

1702
idem
Jan Aerntsen, idem

1708
Hermen Frericx
--

1714
idem; zijn weduwe
Willem Cornelis, Evert Gerrits

1720
Jan Jans van Voorst
idem/Reijnder Jacobs

 

8a. De Ruetwinckell

1606
Jacob Gerrits
Bernt Adriaens, Lubbert Arnts

1629
Idem

1635
Idem
Roeloff Jans weert

1641
Gerrit Dircks
Willem Aelberts, H.J. Haechdoorn

1648
Hendricks Jacobs
Jacob Hendricks, Gerrit Wychers

1654
--

1660
--

 

9. Vier akkers op de Hacht

1606
Bernt Adriaenss
Willem Hermanss, Gerbrandt Berntss

 

9a. Twee akkers op de Hacht met de kamp achter de Weem (zie 20a).

1629
die weduwe van Beernt Jurriens

1635
Idem
Jan Schuurman

1641
Idem
Roelof Janss, H.J. Haechdoorn

1648
Idem
Willem Gerrits, Jacob Henricks

1654
Giele Teunis
Jan Lubberts, idem

1660
Idem
Idem, idem, Gerrit Gijsberts

 

10a. De andere twee akkers op de Hacht na de Groenenwech.

1629
Reynder Gerrits

1635
de wed. van Reynder Gerrits
Roeloff Janss

1641
idem; doorgehaald: (nu) Gerrit Reynders
Idem, Gerrit Dircks

1648
Herman Reynders
Gerrit Heyndricks, Dirck Gerrits

1654
Idem
Jacob Hendricks, idem

1660
Hendrick Beernts
Gerrit Gijsberts, Hendrik Janss

 

11a. Het Owlandt (Eulandt)

1606
Gerrit van Lorh(?)
Cornelis Brants, Henrick Jaspers

1629
Henrick Jaspers

1635
de wed. Hendrik Jaspers
Helmich van Veenen, Beernt Arntsz

1641
Lambert Floor en Willem Gerrits
Jacob Hendricks, Roelof Jans

1648
Idem, idem
Aert Willems, Dirck Gerrits

1654
Willem Gerrits
Lambert Floris, idem

1660
Dr. de Ruyter en Willem Gerrits
Helmich ten Venen

 

12a. De kamp bij de Grote Wetering, genaamd de Doornenbosch met een akker in Helmich ten Veenens land en 1/2 mergen in Oenderbroeck, achter Luken van Hattums hof. (vanaf 1648: zonder de akker in H.van Veenen land; zie 13a)

1606
Gerbrant Bernts
Helmich van Veenen, Bernt Jans

1629
Palick Marckolff

1635
Idem
H.J. Haechdoorn

1641
Idem
Henrick Henricks, Gerrit Dirckss

1648
Peter Beernts
Jan Beernts, Derrick Gerrits

1654
Idem
Jacob Hendricks, Gerrit Hendricks

1660
Idem
Kempe Luloffs, Jan Stevens

 

12b. De Doornbusch voor 1690 Gerrit Henrick, rademr.

1690
Jurrien Henricx

1696
idem
Derck Willems, Gerrit Evertsz

1702
idem; zijn weduwe
Henrick Jansz, Henrick Sourtsz

1708
Herman Jansz junior
Frederick Dircx, Gerrit Nijssingh

1714
idem
Hr. Jan de Gruyter, Willem Cornelisz

1720
idem
Evert Gerrits/idem ‘op de Belt’

 

13a. Een akker in Helmich ten Veenens land.

1648
Gerrit Wicher
Jan Beernts, Henrick Schuerman

1654
--
Dirck Gerrits

1660
Helmich van Veenen
Gerrit Gijsberts, Jan Stevens

 

13b. (modo Derck Willemsz land)

1690
Derck Willems
Jan Toeback

1696
idem
Roelof Everts

1702
idem
Gerrit Dircx Brouwer, Dirck Roelofs Brouwer

1708
idem
idem, idem

1714
idem
idem, Peter Hagedoorn

1720
Reijnder Jacobs
Gerrit Muller/Aelt Brouwer

 

14a. De Huysstede, behalve het huisje.(vanaf 1648: met een 1 mergen op de Meen met de Goltwerp)

1606
Henrick Bernts
Gerrit Everts, Henrick Bernts

1629
Jenneken, wed. van Henrick Brantss

1635
Jenneken Haechdoorns, wed. H. Brants
H.J. Haechdoorn

1641
Jacob Henricks
Henrick Haechdoorn, Lambert Floor

1648
Idem
Aert Willems, Gerrit Wichers

1654
Idem
Dirck Gerrits, Hendrick Crijnen

1660
Gerrit Gijsberts, momber van de
H. van Veenen, Hendrick Beernts kinderen van Jacob Hendricks Haechdoorn

 

14b. Een stuk weiland genaamd de Huysstede.

1690
Gerrit Gijsberts

1696
idem
H.J. op de Belt

1702
Henrick Gerrits
Gerrit Dirx, Jan Jansz Toeback

1708
idem
idem, D.R. Brouwer

1714
idem
idem, Frederick Dircx

1720
idem
Aelt Brouwer/idem

 

15a. Het huisje op en bij de Huysstede.

1606
is gegund de substituut schout Gerrit Eskens, voor zijn diensten

1629
Derck Hermens

1635
als 14a41
idem

1648
idem

1654
idem

1660
idem

 

16a. De Rechten hoff waar nu de koster op woont.

1606
Bernt Hermanss
Aert Ruyter, Helmich van Veenen

1629
Steven Gerrits Custer

1635
Idem

1641
Idem
Hendrick Janss, Roelof Janss

1648
Jan Beernts en Hendrick Gerrits, als kerkmeesters

1654
Gerrit Hermans
Aelbert Stevens Coster, H. Schuerman

1660
Idem
Idem, Lambert Everts

 

17a. Een hues staande opde andere akker. (later: een akker daa naat (Rech­ten­hoff) waarop hui staa)

1606
Gerrit van Tricht
Gerrit Bernts, Egbert van Tricht

1629
Henrick Henrciks

1635
Gerrit Hermenss
Roelof Janss

1641
Idem
Idem, Steven Gerrits

1648
Idem
Henrick Gerrits, Aelbert Stevens

1654
Lambert Stevens
Jacob Hendricks

1660
Idem
Albert Stevens

 

18a. Het hofje en de hofstede bij Conraedt ter Hoeven erf.

1606
Aert de Ruyter
H. van Veenen, Bernt Jorriens

1629
de wed. Aert de Ruyter

1635
Idem

1641
Idem

1648
Dr. Johan de Ruyter
Willem Gerrits, Egbert ten Holt

1654
Idem
Idem, idem

1660
Idem
--

 

19a. De morgen dijkland met het hofje waar een huis op staat.

1606
Jan Janss
Egbert vande Wall, rentmr., Jan Brants

1629
Palick Marckolff als momber van het onnozele kind van Udo Janss

1635
Roelof van Steenbergen

1641
Idem
Roelof Janss

1648
Idem

1654
--

1660
Aertgen Roeloffs wed. van Dirck Gerrits
Kempe Luloffs, Jan van Steenbergen
(NB: In de kantlijn 1660: Willem Dammers, halfbroer van de innocente Udo Jans, verzoekt het land te mogen huren)

 

20a. De kamp achter de Weem.

1606
Beernt Joriaens
Bernt Janss, Jan Dirx

1629
e.v.: zie 9a 21a. De Brinck.

1606
Heyltgen Hermans wed. van Jan Jacobs
Bernt Jans, Lubbert Aerntsz

1629
Aert Jansz

1635
Idem
Jan Schuurman, Jacob Jansen

1641
Gerrit Wychers
Jan Beerntsz, Roelof Jansen

1648
Idem
Idem, Henrcik Schuermans

1654
Teunis Beerntsz
Herman Reynders, Gerrit Schuermans

1660
Kemper Luloffs
H. van Veenen, Gerrit Hendricks

 

21b. De Brinck voor 1690 Gerrit Henricksz, rademr. R.D. Brouwer

1690
Gerrit Derkx

1696
idem
H.J. op de Belt

1702
idem
Henrick Sourtsz, wachtmr., Henrick Gerrits

1708
idem
G. Nijssingh, Evert Gerrits

1714
idem
Lieffhert van Kersthoff, Gerrit Dirx

1720
idem (Brouwer)
Hendrik Gerrits/Evert gerrits

 

22a. Een morgen op de olde Meen.

1606
Bernts Jansz
Lubbert Aernts, Bernt Joriaens

1629
-- (zie 25a)

1635
zie 25a41 Henrick Jacobsz
Roelof Jans, Jacob Henricx

1648
zie 14?54 zie 30a60 idem

 

23a. Twee akkers op de Zielenck.

1606
Gerrit Evertsz
Jan Ludolphs, Henrick Brantsz

1629
Jan Schuijrman

1635
Jan Derricksz Schuijrman
H.J. Haechdoorn

1641
Hendrick Jansz Schuijrman
Jan Beernts, Jacob Hendricks

1648
Idem
Gerrit Wychers, Gerrit Schuijrman

1654
Jacob Thonis
Dirck Gerrits, idem

1660
Geertgen Jansz wed. Jacob Teunis
Gerrit Hendricks, Lambert Evertsz

 

24a. Een akker in Stuirmansland (later Gerrit Voeten land)

1606
--

1629
Decemer Gerberts

1635
Dirricksken Gerrits
Steven Gerrits

1641
Nanninck Centen
Hendrikc Hendricks, Hendrick Jansz

1648
Dries Wicherts
Hendrick Jacobs, Peter Beernts

1654
Idem
Steven Willems

1660
Aertgen Roeloffs wed. Dirck Gerrits
Kempe Luloffs, Jan van Steenber­gen.

 

25a. De Egmaete (genaamd de kamp bij de Gr. Wetering)
NB: 1629 en 1635 samen met een mrg. op de Meen en de Goltworp.

1606
Bernt Joriaens

1629
Henrick Jacobs Haechdoorn

1635
Idem
Jan Schuijrman

1641
Roelof Janss
Hendrik Jacobs, Gerrit ten Holt, scholt

1648
Dirck Gerrits
Aert Willems, Jacob Hendricks

1654
--

1660
zie 24a

 

26a. Een halve morgen in de Mars.

1606
Gerrit Eskens
Helmich van Veenen, Aert de Ruyter

1629
Jenneken Haichdoorn

1635
Idem
H. Haechdoorn

1641
Jacob Hendricks
Idem, Lambert Floor

1648
Idem
--

1654
Idem
Helmich van Veenen

1660
Gerrit Gijsberts, momber over de Helmich van Veenen, Hendrik Beerntskinderen van Jacob Hendricks Haechdoorn

 

27a. De akkers op de Groten Enck achter de koeienkamp, 'holdende anderhal­ven mergen'.

1606
Jan Luloffs
Gerrit Everts, Jacob Bernts

1629
Idem

1635
Idem
Helmich van Veenen

1641
Herman Geerloffs
Roelof Jansen, H. Haechdoorn

1648
Herman Geerlichs
Gerrit van Heucklom, Henrick Gerrits

1654
Idem
Hendrik Beerents, Hendrick Reynders

1660
Ds. Opgelder, predikant te Oenee t.b.v. de diaconie.

 

28a. Het Goirken (of Geerken)

1606
wed. Lambert Andriess
Hendrick Lamberts, Lubbert Bernts

1629
Hermen Geerlichs

1635
Idem
H.J. Haechoorn

1641
Idem (Geerloffs)
Idem, Roelof Jans

1648
Idem
als 27a

1654
Idem
--

1660
zie 27a

 

29a. De Goiltworp met nog een akker op de Grote Enck

1606
Gerrit Eskens
Jacob Bernts, Henrick Brantszie verder 14a, 25a en 41b

 

30a. De Hoege camp of het land voor Henrick Alberts deur gelegen.

1606
Willem Hermans
Lubbert Aerts, Jan Brantss

1629
Jan Schuijrman

1635
Jan Derricks Schuijrman
H. Haechdoorn

1641
Hendrik Janss Schuijrman
Jan Gerrits, Gerrit Wychers

1648
Idem (samen met 22a)
Gerrit Schuermans, idem

1654
Gerrit Janss Schuijrman en Jacob Teunis
Hendrick Reynders, Dirck Gerrits

1660
Jacob Wolters en Geertge Jans wed. Jacob Teunis
Gerrit Hendriks, Lambert Everts

 

31a. Drie akkers voor Liesbeth Costers deur.

1606
Henrick Hermans
Bernt Joriaens, Jacob Haichdoorn

1629
Henrick Jacobs Raijmackers

1635
Idem
H. Haechdoorn

1641
Hendrik Gerrits
--

1648
Idem
Aert Willems, Willem Gerrits

1654
Idem
Jacob Gerrits, Hendrik Reijnders

1660
Mechtelt Willems wed.
Hendrik Gerrits
Albert Stevens Coster, Gerrit Gijsberts

 

32a. Het Fertfelt.

06 --29 e.v.: zie den Elst (7)

 

33a. Het eerste Herenslach.

1606
Jacob Gerrits
Aert de Ruyter, Helmich van Veenen

1629
Palick Marckolff en Beernt Arntss

1635
Beernt Arntsz
H. Haechdoorn

1641
Idem en H.J. Haichdoorn
Roelof Jans, Gerrit Dircks

1648
Idem, idem
Hendrick Gerrits, Willem Gerrits

1654
Jacob Hendricks en Hendrick Janss
Hendrick Beerents, Dirck Gerrits

1660
Hendrick Beernts en idem, voor de helft, en Gerrit Gijsberts, momber van de kinderen van J.H. Haichdoorn, voor de andere helft.
Helmich van Veenen, Hendrik Beernts

 

33b. Een stuk land, gr. 7 mrg. in Oener Voorbroeck.

1690
Gerrit Gijsberts
Roelof Derx Brouwer

1696
idem
idem, Gerrit Dirx Brouwer

1702
Henrick Gerrits en Henrick Sourtsz
idem, J.J. Toback

1708
Evert Gerritsz
Frederick Dircx, Heymen Fredericks

1714
idem
Liefert van Kerckhoff, Frederick Dircx

1720
idem
idem/idem

 

34a. Het andere Heerenslach (een st. weiland van 7 mrg. in het Achterbroeck)

1606
Lubbert Egbertsz
Jacob Aelst, Jan Werners

1629
Gerrit ten Holte, schout

1635
idem

1641
idem

1648
idem
Egbert ten Holt, Aert Willems

1654
Gerrit en Egbert ten Holte
Gerrit Schuerman, Dirck Gerrits

1660
Idem
Lambert ten Holte

 

34b. Een stuk land van 7 mrg. in het Achterbroeck

1690
Gerrit Hendricx en Gerrit Derx
Roelof Dirx Brouwer

1696
Gerrit Dercks
idem, H.J. op de Belt

1702
idem
Hendrick Sourts, Hendrick Gerits

1708
idem
Dick Willems, D.R. Brouwer

1714
idem
Henrcik Gerrits, Aelt Brouwer

1720
idem (Brouwer)
idem/idem

 

35b. De hofstede

1690
Gerrit Everts

1696
idem
H.J. op de Belt

1702
idem
Henrick Gerrits, J.J. Toeback

1708
idem
Frederick Dircx, Gerrit Nijssingh

1714
Evert Gerrits
idem, Liefert van Kerckhoff

1720
idem
Willem Cornelis op de Belt

 

36b. Het hoge en lage Dijcklandt met de hoff, 1 mrg. in het Voorbroeck en Voetsacker. (Vanaf 1714 alleen lage Dijcklandt; zie 37b en 38b.)

1690
Roelof Dirx Brouwer

1696
idem
Gerit Dirx, Gerrit Ghijsens

1702
idem; zijn wed.
G.D. Brouwer, D.R. Brouwer

1708
idem de wed.
idem, idem

1720
idem
Gerrit Muller/Aelt Brouwer

 

37b. Een mrg. in het Voorbroeck

1714
Aalt Brouwer
Frederick Dirx, G.D. Brouwer

1720
idem
idem/idem

 

38b. Hoge Dijckland en Voetsacker

1714
Dirck Roelofs Brouwer
Willem en Aart brouwer

1720
Jonker Floris Karsing
Aelt Brouwer/J.J. van Voorst

 

39b. De Langen hoff waar Gerrit Wevers huis op staat (1720: waar Michiel Moorman een huis op heeft staan).

1690
Jan Gerrits

1696
Michiel Moorman
Gerrit Dirx

1702
idem
idem, Herman Jansz

1708
gepacht t.b.v. de diaconie
D.R. Brouwer

1714
idem
G.D. Brouwer, Aalt Brouwer

1720
Aelt Brouwer
Liefert van Kerckhoff/Frederick Dercks

 

40b. Een hofje waar Lambert Everts een huis op heeft modo Roelof Aelberts

1690
Roelof Aelberts

1696
idem
Gerrit Dirx, H.J. op de Belt

1702
idem
H.J. op de Belt, hendrick Sourtsz

1708
idem
Evert Gerrits, Gerrit Nijssingh

1714
idem
L. van Kerckhof, Gerrit Dircx

1720
Lubbert Albertsz
Hendrik Gerrits/Evert gerrits

 

41b. Het leengoed: huis, hof, Jan van Campensland, de Bringter, Appelmans­hofstede, Gerrit Dirx akker en de Goltworp.

1690
Aelbert Lubberts: pacht ook de Eekmate en drie akkers op de Oener Hogen enck.

1696
Herman Henricks

1702
niet meer vermeld